乐动体育桑普多利亚_复工就餐防疫指南 http://robfarris-olsen.com مجله مهندسی بهداشت حرفه ای - مقالات نشریه - سال 1398 جلد6 شماره4 Yektaweb Collection - http://yektaweb.com fa 1398/9/10 乐动体育2020_胡海泉四十箱口罩 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=503&sid=1&slc_lang=fa <strong>زمینه و هدف:</strong> هرچند <span dir="LTR">Boilover</span> با فراوانی کمی اتفاق می‌افتد، اما درصورت وقوع، می‌تواند باعث آسیب شدید به افراد و تجهیزات اطراف مخزن شود. پیش‌بینی پیامد ناشی از وقوع پدیده <span dir="LTR">Boilover</span> نقش مهمی در اتخاذ استراتژی<span dir="LTR">&lrm;</span>های مناسب برای اطفاء حریق مخازن ذخیره اتمسفریک دارد. هدف از این مطالعه پیش&shy;بینی پیامد توپ آتش ناشی از وقوع پدیده <span dir="LTR">Boilover</span> با استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد.<span dir="LTR"></span><br> <strong>روش بررسی</strong>: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. ابتدا مدل‌های تجربی مختلف ارائه شده برای پیش&shy;بینی پیامد <span dir="LTR">Boilover</span> &nbsp;شناسایی شدند. سپس مدل&shy;ها برای پیش&shy;بینی هندسه آتش توپی ناشی از <span dir="LTR">Boilover</span> و شار حرارت تشعشی آن در اطراف مخزن به کار رفتند. نتایج پیش بینی مدل&shy;ها با داده‌های یک مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس کوچک و یک حادثه در مقیاس بزرگ مقایسه شد. <span dir="LTR"></span><br> <strong>یافته‌ها</strong>: بر اساس نتایج، خطای مدل <span dir="LTR">INERIS</span> و <span dir="LTR">Buang</span> برای پیش بینی شار حرارتی تشعشعی در اطراف مخزن کار آزمایشگاهی به ترتیب 23 و 31 درصد بود. همچنین خطای این دو مدل برای حادثه واقعی به ترتیب 52 و 71 درصد بود.<br> <strong>نتیجه‌گیری:</strong> مدل&shy;های <span dir="LTR">INERIS</span> و <span dir="LTR">Buang</span> برای پیش&shy;بینی پیامدهای توپ آتش ناشی از <span dir="LTR">Boilover</span> نسبت به سایر مدل ها خطای کمی نشان دادند. نتایج این مطالعه می‌تواند در ارزیابی ریسک <span dir="LTR">Boilover</span> در مخازن اتمسفریک مورد استفاده قرار گیرد و به فرماندهان حادثه در مورد تصمیم‌گیری به منظور انتخاب استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مناسب فرماندهی حریق مخازن اتمسفریک کمک نماید. سید باقر مرتضوی 品牌体育用品乐动_丁宁战胜伊藤美诚 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=506&sid=1&slc_lang=fa <strong>زمینه و هدف:</strong> یکی از اصلی ترین پیامدهای ناشی از رخداد حوادث در صنایع امروزی بالاخص آندسته که با کمیت و طیف وسیعی از مواد شیمیایی در ارتباط اند تخریب وسیع محیط زیست می باشد. بنابراین شناسایی عوامل موثر در ایجاد حوادث و تحلیل روابط پیچیده و متقابل بین آنها، موضوعی مهم و اساسی در واکاوی حوادث و راهی برای پیشگیری از بروز آنها به شمار می رود.<br> <strong>&nbsp;مواد و روش ها</strong><strong>:</strong> این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی می باشد که با هدف تجزیه و تحلیل فرایندی حوادث محیط زیستی رخ داده در گروه مپنا انجام شد. ابزار اصلی برای تجزیه و تحلیل حوادث محیط زیستی منتخب تکنیک تریپود بتا بود که علل حوادث را در سه سطح علل آشکار، پیش شرایط و علل پنهان مشخص کرد.<br> یافته ها: برای 96 حادثه تحلیل شده تعداد 533 پیش شرایط و 1592 علت پنهان شناسایی گردید. از کل علل پنهان، موضوع مدیریت تعمیرات و نگهداری دارای بالاترین تکرار بود‌ه است. همچنین در بین علل پنهان شناسایی شده، مهمترین علت ناکافی بودن مشخصات و الزامات مربوط به ابزار یا تجهیزات بود.<br> &nbsp;<br> <strong>نتیجه گیری</strong><strong>:</strong> تاکید بر روی اصلاح علل پنهان با در نظر گرفتن چرخه عمر سیستم و تمرکز بر روی ارتقاء سطح ایمنی در فاز طراحی و همچنین توجه به اتخاذ استرتژی های مناسب نگهدای و تعمیر مبتنی بر ریسک از پیشنهادات اصلی مطالعه حاضر بود. هانیه نیکومرام 乐动体育网球培训_密室大逃脱 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=507&sid=1&slc_lang=fa <strong>سابقه و هدف:</strong> بررسی تأثیر فضای ارگونومیک محیط کار ‌بر روی رضایت شغلی نیروی ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی و توسعه گاز ایران می‌باشد.<br> <strong>روش بررسی: </strong>پژوهش حاضر از نوع پژوهش‌ها‌ی توصیفی- همبستگی است که به روش پیمایشی انجام شده است. همچنین این پژوهش از نظر هدف، کاربردی می‌باشد. جامعه آماری پژوهش، شامل کلیه کارکنان ستادی شاغل در پروژه‌های شرکت مهندسی توسعه گاز ایران در شهر تهران است که430 نفر بودند و تعداد 205 نفر مطابق با فرمول کوکران به عنوان حجم نمونه انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات، ‌‌‌‌‌‌‌پرسشنامه‌ی استاندارد رضایت شغلی ‌‌مینه‌سوتا و ‌‌‌‌‌‌‌پرسشنامه‌ محقق‌ساخته‌ی سنجش محیط کاری (ارگونومی) بود. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها ‌‌از روش آمار توصیفی و آمار استنباطی (بررسی همبستگی و رگرسیون بین دو متغیر) استفاده شد و داده‌ها ‌از طریق نرم افزار و <span dir="LTR">SPSS</span> مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.<br> <strong>یافته ها: </strong>یافته‌ها‌ی پژوهش نشان داد که ضریب مسیر بین متغیر&nbsp; ارگونومی ‌‌‌‌‌با متغیر رضایت شغلی، (0/46 درسطح <span dir="LTR">P<0.001</span>)، می‌باشد. و همچنین متغیر ارگونومی، 21 درصد از واریانس متغیر رضایت شغلی را تبیین<span dir="LTR">‌</span> می‌نماید.<br> <strong>نتیجه گیری</strong>: رگرسیون بین متغیر ارگونومی ‌‌‌‌‌و متغیر رضایت شغلی ، مثبت و معنادار می‌باشدو همبستگی پیرسون بین این دو متغیر نیزمتوسط و معنی‌دار است.<br> <br> &nbsp; <div></div> فرناز حسینی یارندی 乐动体育重注_小德澳网缅怀科比 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=517&sid=1&slc_lang=fa <div><strong>مقدمه:</strong> در توسعه پایدار، انسان ‌محور توسعه بوده و سزاوار تأمین بهداشت و ایمنی می‌باشد. رشد شتابان صنعتی شدن در کنار توجه ناکافی به اصول ایمنی، باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلی در کشورهای درحال‌توسعه شده است. مطالعه حاضر با هدف برآورد سال‌های ازدست‌رفته عمر به علت حوادث ناشی از کار کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انجام گرفت.&nbsp; <span dir="LTR"></span><br> <strong>روش بررسی:</strong> این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی آمار حوادث ناشی از کار سازمان تأمین اجتماعی کشور با استفاده از شاخص دالی اجرا گردید. جهت برآورد بار ناتوانی از درصدهای ازکارافتادگی استفاده شد. تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی و مجموع سال‌های ازدست‌رفته (دالی) با لحاظ ارزش‌های اجتماعی با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه گردید.<br> <strong>یافته‌ها:</strong> نتایج نشان داد تعداد سال‌های ازدست‌رفته (دالی) به علت حوادث ناشی از کار، ۱۸۱۹۰۰ سال می‌باشد که 15/8 درصد سهم تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و 84/2 درصد سهم سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی می‌باشد. بیشترین سال‌های ازدست‌رفته به‌واسطه حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت‌های ساختمانی با ۳۹۸۶۰ سال (21/9درصد) می‌باشد.</div> <div><strong>نتیجه‌گیری:</strong> نتایج این مطالعه نظارت ناکافی بر فعالیت‌های ساختمانی و لزوم آموزش‌های بدو استخدام در کارگران و پیمانکاران ساختمانی را گوشزد می‌نماید.<br> <strong><span dir="RTL">واژه‌های کلیدی:</span></strong><span background-color:="" font-size:="" sans="" source="" style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, ">&nbsp;شاخص دالی،&nbsp;</span><span font-size:="" sans="" source="" style="background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma, Arial, Verdana, ">حوادث شغلی، سازمان تأمین اجتماعی، سال‌های ازدست‌رفته، مرگ، ناتوانی</span> <hr align="left" size="1" width="33%" > <div id="ftn1"></div></div> محمد رضا سرواحمدی فر 乐动体育里昂_湖北红会又出错 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=519&sid=1&slc_lang=fa <strong><span dir="RTL">سابقه و هدف:</span> </strong><span dir="RTL">امروزه مسائل مرتبط با کار و خانواده برای کارمندان، خانواده&shy;ها و سازمان&shy;ها اهمیت ویژه&shy;ای پیدا کرده است. </span>هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری بود.<br> <strong>مواد و روش ها:</strong> در این پژوهش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد، از جامعه زنان شاغل در بیمارستان شهر نورآباد تعداد 30&nbsp; نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 6 جلسه آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده را دریافت کرد. داده&shy;ها با استفاده از پرسش&shy;نامه کیفیت زندگی کاری(<span dir="LTR">QWLQ</span>) جمع آوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.<br> <strong>یافته ها:</strong> نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموش مهارت&shy;های مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارمندان موثر است بدین صورت که پس از تعدیل نمره &shy;های پیش آزمون بین نمرات پس آزمون آزمودنی&shy; های دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی کاری(0/01<span dir="LTR"> p<</span>) تفاوت معناداری وجود داشت.<br> <strong><span dir="RTL">نتیجه گیری:</span></strong> <span dir="RTL">بنابراین، با توجه به یافته&shy; ی پژوهش می&shy;توان نتیجه گرفت که استفاده از مهارت&shy;های مدیریت&nbsp; تعارض کار- خانواده به کارمندان زن شاغل در بیمارستان کمک می&shy;کند تا بتوانند با مشکلات و استرس &shy;های غیر قابل اجتناب تعارض بین نقش&shy;های کاری و خانوادگی بهتر مقابله کنند و در نتیجه </span><span dir="RTL">کیفیت زندگی کاری آنان افزایش یابد</span> احمد کاظمی پور 新皇冠体育网站_北京昌平发生地震 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=531&sid=1&slc_lang=fa اپراتورهای ماشین&shy;آلات عمرانی، بطور دائم در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند که این امر می&shy;تواند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی گردد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مواجهه اپراتورهای ماشین&shy;آلات عمرانی با ارتعاش تمام بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی انجام گردید.<br> مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می&shy;باشد. به روش نمونه&shy;گیری آسان، 89 اپراتور از 6 نوع ماشین (بولدوزر، کامیون ، غلطک ویبره سنگین، غلطک ویبره سبک، پیکور و لودر) در دو پروژه عمرانی وارد مطالعه شدند. جهت ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن، شاخص&shy;های ارتعاشی (شتاب مؤثر، فاکتور قله و دوز ارتعاشی) بر اساس استاندارد <span dir="LTR">ISO 2631</span> و دستگاه ارتعاش&shy;سنج <span dir="LTR">SVAN 958</span> اندازه&shy;گیری شدند. جهت ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه بادی مپ بکار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده&shy;ها از آزمون&shy;های کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (سطح معنی&shy;داری کمتر از 05/0).<br> نتایج مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در بولدوزر (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>25/2)، کامیون (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>98/0)، غلطک ویبره سنگین (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>20/3)، غلطک ویبره سبک (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>45/3)، پیکور (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>11/4) و لودر (<span dir="LTR">m/s<sup>2</sup></span>2/1) بیش از مقدار مواجهه روزانه مطابق استاندارد <span dir="LTR">OEL</span> می&shy;باشند. بین میزان مواجهه با ارتعاش، عوامل زمینه&shy;ای و اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی&shy;دار و مستقیم مشاهده شد.<br> مطالعه حاضر وجود خطرات بالقوه بهداشتی برای اپراتورهای ماشین&shy;آلات عمرانی را تایید می&shy;کند. بنابراین توصیه می&shy;گردد کنترل&shy;های فنی و مدیریتی ازجمله نصب عایق&shy;های مناسب ارتعاش بر روی صندلی&shy;ها، برگزاری دوره&shy;های آموزشی، تغییر شغل افراد، برنامه کار به صورت چرخشی، استفاده از دستکش، کفپوش و بالشتک&shy;های میراکننده ارتعاش و ایجاد پروتکل&shy;های نظارت بر نحوه انجام کار. احسان آسیوندزاده 乐动体育网_延长假期工资咋算 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=541&sid=1&slc_lang=fa <strong>مقدمه: </strong>انتخاب تامین‌کنندگان، نقش مهمی در مدیریت زنجیره تامین پایدار ایفا می‌کند. در مطالعات حاضر برای انتخاب تامین‌کنندگان، تمرکز اصلی بر روی شاخص‌های اقتصادی است و کمتر به عوامل سه‌گانه اقتصادی، زیست‌محیطی و اجتماعی (به عنوان عوامل پایداری) توجه شده است. بهبود سطح عملکرد در زمینه سلامت، ایمنی و محیط زیست <span dir="LTR">(HSE)</span>، موجب ارتقاء پایداری شرکت‌ها در دو بعد اجتماعی (مسئولیت‌پذیری اجتماعی) و زیست‌محیطی می‌شود. لذا در این پژوهش چارچوبی برای ارزیابی عملکرد <span dir="LTR">HSE</span> تامین‌کنندگان ارائه شده و رتبه‌بندی آن‌ها بر این اساس انجام گرفته است.<br> <strong>روش بررسی: </strong>پس از مرور ادبیات و نظرخواهی از متخصصان، شاخص‌های ارزیابی عملکرد <span dir="LTR">HSE</span> تعیین گردید. سپس با استفاده هم‌زمان از تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند‌معیاره، رتبه‌بندی تامین‌کنندگان انجام گرفت. در تعیین شاخص‌های عملکرد <span dir="LTR">HSE</span> از رویکرد مهندسی تاب‌آوری استفاده گردید که نسبت به شیوه‌های سنتی مدیریت ایمنی، رویکردی جدید محسوب می‌شود. همچنین چهار شرکت قطعه‌ساز درجه <span dir="LTR">A</span> صنعت خودرو به‌عنوان تامین‌کنندگان منتخب در این تحقیق، مورد ارزیابی قرار گرفتند.<br> <strong>یافته‌ها:</strong> در میان معیارهای تعیین شده، &laquo;تعهد مدیریت&raquo; و در میان شاخص‌های نهایی، &laquo;تخصیص بودجه کافی برای اقدامات <span dir="LTR">HSE</span>&raquo;، بالاترین میزان وزن‌دهی را به خود اختصاص داده اند و در نهایت تأمین‌کننده برتر بر این اساس انتخاب گردید.<br> <strong>نتیجه‌گیری: </strong>با توجه به کسب نظرات مدیران تصمیم‌گیر در تعیین و وزن‌دهی شاخص‌ها، مدل ارائه شده در این تحقیق قابلیت استفاده را در سیستم ارزیابی کلی تامین‌کنندگان دارد. این امر می تواند منجر به ترغیب شرکت‌های تامین‌کننده به ارتقای سطح ایمنی و سلامت کارکنان خود و بکارگیری استراتژی‌های زیست‌محیطی در سیاست‌های تولید شود.<br> <br> &nbsp; غلامرضا نبی بیدهندی 乐动网址_伊朗卫星发射失败 http://robfarris-olsen.com/browse.php?a_id=550&sid=1&slc_lang=fa <strong>سابقه و هدف</strong> : با توجه به افزایش روزافزون استفاده از مواد شیمیایی در آزمایشگاه‌های دانشگاهی،&nbsp; نیاز به ابزاری جهت سنجش آگاهی افراد نسبت به برچسب گذاری، خطرات و ویژگی‌های مواد شیمیایی موجود در آزمایشگاه‌ها احساس می‌شود. هدف از انجام این مطالعه طراحی و اعتبارسنجی پرسشنامه سنجش آگاهی دانشجویان از خطرات مواد شیمیایی می‌باشد<span dir="LTR">.</span><br> <strong>مواد و روش</strong> : مطالعه حاضر در دو مرحله طراحی و بررسی روایی و پایایی پرسشنامه در سال 1398 انجام پذیرفت. در مطالعه حاضر برای بررسی روایی از نظر 10 متخصص دانشگاهی و شاغل از&nbsp; ضریب‌های<span dir="LTR"> CVR (Content Validity Ratio) </span>&nbsp;و<span dir="LTR"> CVI (Content Validity Index) </span>استفاده شد. همچنین با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ پایایی آن محاسبه گردید. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار<span dir="LTR"> SPSS </span>استفاده شد<span dir="LTR">.</span><br> <strong>یافته ها</strong> : میانگین (انحراف معیار) سنی شرکت کنندگان 20.61‌(0.998) سال بود و 58.33% از شرکت کنندگان زن و 41.67% از شرکت کنندگان مرد بودند. در مطالعه حاضر، شاخص روایی محتوا 0.938 تعیین شد. همچنین ضریب آلفای کرونباخ 728/0 بدست آمد که این مقادیر در حد مطلوبی می‌باشند<span dir="LTR">.</span><br> <strong>نتیجه گیری</strong> : با توجه به مناسب بودن شاخص های روایی و پایایی پرسشنامه، می‌توان از این ابزار برای سنجش آگاهی، نگرش و عملکرد افراد در خصوص ایمنی مواد شیمیایی استفاده کرد<span dir="LTR">.</span> مجید حبیبی محرز