乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


33 نتیجه برای موضوع مقاله: عوامل فیزیکی

سید امیررضا نگهبان، محسن علی آبادی، یوسف بابایی مسدرقی، مریم فرهادیان، مهدی جلالی، بهزاد کلانتری، مهدی ملاکاظمی ها،
دوره 1، شماره 1 - ( 3-1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: مواجهه با دماهای بالا در میان کارگران شاغل در محیط‌های گرم شایع بوده و می‌تواند باعث ایجاد اثرات نامطلوب متعددی شود. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط تنش گرمایی و پاسخ‌های فیزیولوژیکی ناشی از آن به‌منظور تعیین شاخص بهینه اندازه‌گیری مستقیم واتنش فیزیولوژیکی در کارگران شاغل در محیط‌های کاری گرم انجام شد.

 روش­ بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه مقطعی 40 نفر از کارگران شاغل در فرآیند ذوب فلزات و ریخته­گری مورد ارزیابی قرار گرفتند. ارزیابی تنش گرمایی بر مبنای شاخص دمای تر گویسان WBGT و اندازه­گیری واتنش فیزیولوژیکی وارده بر بدن بر مبنای دمای زیرزبانی، دمای تمپان، دمای ادرار، ضربان قلب و بازیابی ضربان قلب انجام شد. تحلیل داده‌ها نیز با استفاده از نرم‌افزار SPSS 16 صورت گرفت.

 یافته‌ها: میزان تنش گرمایی شاغلین موردبررسی بر مبنای شاخص WBGT ، در 80 درصد موارد از حد مجاز توصیه‌شده کشوری و بین‌المللی بالاتر تعیین شد. نتایج نشان داد بین واتنش­های گرمایی شامل دمای تمپان، دمای زیرزبانی، دمای ادرار، تعداد ضربان قلب و میزان بازیابی ضربان قلب و تنش حرارتی محیط، همبستگی وجود دارد. این میزان برای دمای تمپان با تنش حرارتی Pvalue <0/01  ، R2=0/78  در بالاترین مقدار قرار دارد.

 نتیجه­گیری: از بین شاخص‌های واتنش موردبررسی، دمای تمپان ارتباط قوی‌تری را با شاخص WBGT نشان داد. بر این اساس به علت سهولت اندازه‌گیری، ماهیت غیرتهاجمی، قابل‌قبول بودن توسط کارگران، اندازه‌گیری سریع و عدم تداخل در فرآیند کاری، دمای تمپان می‌تواند به­عنوان یک شاخص کاربردی­تر نسبت به دیگر شاخص‌ها برای اندازه‌گیری واتنش فیزیولوژیکی در محیط­های کاری گرم مورداستفاده قرار گیرد.


رستم گلمحمدی، مسعود شفیعی مطلق، مهدی جمشیدی راستانی، نسیم سلیمی، زهرا ولی زاده،
دوره 1، شماره 1 - ( 3-1393 )
چکیده

  زمینه و هدف: روشنایی مطلوب یکی از مهم‌ترین عوامل بهینه‌سازی شرایط فیزیکی اماکن مختلف به‌ویژه محیط‌های کاری و عمومی نظیر بیمارستان‌ها است. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی، موضعی و محوطه‌ای بیمارستان‌های شهر همدان صورت گرفت .

  روش بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه توصیفی-تحلیلی که در سال 1385 انجام شد، روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در هفت بیمارستان شهر همدان موردبررسی قرار گرفت. شدت روشنایی بیمارستان‌ها در ساعات اولیه شب، مطابق روش پیشنهادی IESNA توسط دستگاه لوکس متر مدل Lutron-Lx102 اندازه‌گیری شد. پارامترهای مؤثر در کیفیت روشنایی نظیر رنگ دهی چراغ‌ها، تناسب فنی طراحی و یکدستی روشنایی بررسی گردید. نتایج مطالعه توسط نرم‌افزار SPSS 13 تجزیه‌وتحلیل شد .

  یافته‌ها: نتایج نشان داد متوسط شدت روشنایی عمومی داخل بناها Lx (46/97) ± 90/44 بود که از میزان توصیه‌شده کشوری کمتر بود. بیشترین و کمترین شدت روشنایی عمومی داخلی در بخش‌های مختلف بیمارستان به ترتیب در ایستگاه پرستاری و آزمایشگاه‌ها بود. متوسط شدت روشنایی محوطه‌ای Lx (2/53) ± 92/47 و متوسط شدت روشنایی موضعی Lx (60/2) ± 131/5 بود که از میزان توصیه‌شده کمتر بودند. بیشترین شدت روشنایی موضعی در آزمایشگاه‌ها و کمترین آن در اتاق بستری، معاینه و تزریقات بود. 6/90% سامانه‌های روشنایی عمومی داخلی، 3/83% سامانه‌های روشنایی محوطه‌ای و 100% سامانه‌های روشنایی موضعی بیمارستان‌ها طراحی قابل قبولی نداشتند .

  نتیجه‌گیری: 乐动体育开户براساس نتایج این مطالعه متوسط شدت روشنایی مصنوعی عمومی، موضعی و محوطه‌ای در بیمارستان‌های شهر همدان کمتر از حد توصیه شده است و برای تأمین روشنایی مطلوب در بیمارستان‌ها بر لزوم اجرای اقدامات اصلاحی نظیر طراحی مجدد و اصلاح سامانه‌های روشنایی تأکید می‌شود.


محمدجواد جعفری، مهسا ناصر پور، محمدرضا منظم، مهناز صارمی، حمیدرضا پور آقا شاه‌نشین، سارا جام بر سنگ،
دوره 1، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

زمینه وهدف: 乐动体育开户مطالعات زیادی جهت بررسی اثر تنش گرمایی بر عملکردهای شناختی افراد صورت گرفته است اما این مطالعات نتوانسته‌اند به نتیجه‌ا‌‌ی روشن و قطعی در این زمینه دست یابند. دلیل این امر تنوع آزمون‌ها و شرایط آزمایشگاهی به کار رفته است. پژوهش حاضر به بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است .

روش­ بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 33 آزمودنی در محدوده سنی 35-23 سال به انجام آزمون‌ شناختی پرداختند. شرکت­کنندگان در حین انجام آزمون نرم‌افزاری عملکرد پیوسته که درصد توجه و زمان واکنش افراد را می‌سنجد، در معرض مواجهه با چهار سطح تنش گرمایی معادل شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان 18،22،29و33 سلسیوس قرار گرفتند .

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین درصد توجه افراد (67/99%) مربوط به شاخص‌ دمای‌تر‌گوی‌سان 22‌درجه سلسیوس بود و در حدود بالا و پایین مجاز مواجهه شغلی درصد توجه کاهش یافته است. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد اختلاف درصد توجه در سطوح مختلف تنش گرمایی معنی‌دار نیست ( Pvalue > 0.05 ). همچنین با افزایش شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان از 22‌درجه سلسیوس تا 33‌ درجه سلسیوس، زمان واکنش افزایش یافته است و زمان واکنش در شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان 33‌درجه سلسیوس با سایر سطوح تنش گرمایی اختلاف معنی‌دار دارد ( Pvalue < 0.05 ).

نتیجه­گیری: 乐动体育开户عملکردهای شناختی افراد در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در محدوده‌های مجاز مواجهه شغلی برای افراد سازش نیافته با گرما، بهبود می‌یابد اما مواجهه با تنش گرمایی بالاتر از حد مجاز مواجهه شغلی عملکردهای شناختی افراد را کاهش می‌دهد .


رستم گلمحمدی، مهتاب عزیزی، محسن علی‌آبادی، نجمه خلیلی،
دوره 1، شماره 2 - ( 6-1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: شدت روشنایی کافی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ مناسب و محدود کردن تابش‏های خیره‌کننده منابع روشنایی، به منظور تأمین روشنایی مطلوب ازجمله نیازهای شاغلین است که در طراحی سامانه روشنایی می‌بایست مورد توجه قرار گیرد. هدف پژوهش حاضر بررسی مؤلفه‌های اپتیکی لامپ‏ های فلورسنت فشرده متداول است.

 روش­ بررسی: در این مطالعه 48 شعله لامپ فلورسنت فشرده موجود در بازار مصرف انتخاب و شدت روشنایی؛ درخشندگی، دمای رنگ و شاخص تجلی رنگ آن‌ها با استفاده از دستگاه‏های کالیبره شده اندازه ‏گیری گردید. شدت روشنایی عملیاتی هر لامپ با استفاده از لوکس‏ متر مدل
乐动体育开户 INS-DX-200 و میزان درخشندگی آن‌ها با استفاده از دستگاه فتومتر Hagner- S2 اندازه‏ گیری گردید. سنجش کیفیت رنگ لامپ‏ها با استفاده از دستگاه اسپکترورادیومتر مدل Light Spex-3 - Gretag Macbet h صورت گرفت.

 یافته‌ها: نتایج نشان داد مقدار شاخص تجلی رنگ لامپ‌های مورد مطالعه 06/06 ± 83/67٪ و دمای رنگ همبسته K ° 4212 ± 1668 است. نتایج آزمون آماری نشان داد که شدت روشنایی و درخشندگی همسان سازی شده در لامپ‏ هایی با رنگ نور مهتابی و آفتابی اختلاف معناداری نداشته‌اند (0/05> Pvalue). میزان شدت روشنایی لامپ‏ های تولید سازنده‌های داخل و خارج اختلاف معنی‌داری داشته ‏اند (0/01 >Pvalue). شدت روشنایی در لامپ‏های تولید داخل بیشتر از نوع تولید خارج بوده است.

نتیجه­ گیری: بر اساس نتایج این تحقیق با توجه به محدوده وسیع تغییرات کیفیت لامپ‏های موجود در بازار، پیشنهاد می‏گردد از لامپ‏های دارای سازنده معتبر استفاده شود. ازآنجایی‌که میانگین شدت روشنایی لامپ‏های مورد بررسی حدود Lx/10W 54 در فاصله یک متری و Lx/10W 22 در فاصله 2 متری بوده است، باید ملاحظات لازم در استفاده از آن‌ها برای تأمین روشنایی عمومی و موضعی در نظر گرفته شود.

رستم گلمحمدی، حمیرا علی زاده، مجید معتمدزاده، علیرضا سلطانیان،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

 زمینه وهدف: تأمین روشنایی مطلوب در محیط کار علاوه بر حفظ سلامت بینایی شاغلین در تأمین ایمنی و ارگونومی بصری نقش داشته و افزایش کارایی و کیفیت محصول را به دنبال دارد. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی شدت روشنایی عمومی و موضعی کارگاه‌های قالیبافی شهرستان بیجار صورت گرفت.

 روش­ بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه توصیفی ـ تحلیلی، 101کارگاه قالی‌بافی در شهرستان بیجار مورد بررسی قرار گرفت. شدت روشنایی عمومی در کارگاه‌ها بر اساس الگوها و محاسبات توصیه شده انجمن مهندسین روشنایی IES با استفاده از نورسنج Hagner EC1 در ارتفاع 76 سانتی متر از سطح زمین اندازه‌گیری شد. شدت روشنایی موضعی در سطح افق و در سطح قائم بافت اندازه‌گیری شد. داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه 16 مورد تحلیل قرار گرفت .

 یافته‌ها: 乐动体育开户نتایج پژوهش نشان داد شدت روشنایی کل کارگاه‌های مورد بررسی (9/458) ± 5/484 لوکس و شدت روشنایی مصنوعی (9/49) ± 0/80 لوکس است. متوسط شدت روشنایی کل، طبیعی، مصنوعی به ترتیب در 6/39 درصد، 4/57 درصد و 100 درصد از کارگاه‌ها کمتر از حد معیار 300 لوکس بود. متوسط کمینه شدت روشنایی موضعی در سطح بافت در تمام کارگاه‌ها نیز کمتر از 500 لوکس بوده است .

 نتیجه­گیری: حدود 60 ٪ از کارگاه‌ها در ساعات میانی روز دارای متوسط شدت روشنایی عمومی کل مطابق با حد توصیه می باشند. لیکن شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی کارگاه‌ها به دلیل ناکافی بودن منابع روشنایی نامناسب است. بنابراین ضروری است با اصلاح نواقص سامانه روشنایی مصنوعی در این کارگاه‌ها شدت روشنایی مصنوعی عمومی و موضعی بهبود یابد .


مریم فرهادیان، محسن علی آبادی، رضا شهیدی،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: شرایط مواجهه شغلی کارگران از جمله تراز صدا ، مدت زمان مواجهه، استفاده از وسایل حفاظت شنوایی در ابتلا کارگران به افت شنوایی ناشی از مواجهه با صدا تاثیر گذار است. هدف از مطالعه حاضر ارزیابی ریسک عوامل موثر بر ابتلا به افت شنوایی شغلی در کارگران مواجهه یافته با صدا در یک فرایند صنعتی پرصدا بود.

  روش­ بررسی: در این مطالعه 70 نفر از کارگران شاغل در کارگاه های پرس یک کارخانه لوازم خانگی انتخاب گردیدند. اطلاعات مواجهه شغلی کارگران با استفاده از پرسشنامه جمع آوری گردید و آزمون های شنوایی سنجی با استفاده از دستگاه ادیومتر شرکت Mevox صورت گرفت. اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS16 و مدل رگرسیونی کاکس مورد تحلیل قرار گرفت.

  یافته‌ها: براساس نتایج مدل متغیرهای نوع شغل و نحوه استفاده از وسایل حفاظت شنوایی به عنوان متغیرهای تاثیرگذار بر ابتلا به عارضه افت شنوایی تعیین گردیدند. ریسک ابتلا در کارگرانی که از وسایل حفاظت شنوایی به صورت نامنظم استفاده می کردند 1/3 برابر کارگرانی که از وسایل به صورت مداوم استفاده می کردند، تعیین گردید. همچنین ریسک ابتلا به افت شنوایی در کارگران سیگاری 1/1 برابر کارگران غیرسیگاری تعیین گردید.

  نتیجه­گیری: مدل توسعه داده شده به خوبی توانست تاثیر کمی شرایط مواجهه شغلی در محیط کار را بر ریسک ابتلا کارگران به افت شنوایی تبیین نماید. این روش نظام یافته می تواند به عنوان یک ابزار مفید جهت تعیین اثر بخشی برنامه حفاظت شنوایی محسوب گردد و برای مدیران و کارشناسان اطلاعات مفیدی را در راستای اصلاح وبهبود برنامه ها ایجاد نماید.


مجید معتمدزاده، محبوبه اسحاقی، پروین سپهر،
دوره 1، شماره 3 - ( 9-1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: مواجهه با گرما یکی از مسائل عمده در صنایع مطرح می باشد. مطالعه حاضر باهدف ارزیابی ریسک حرارتی، اندازه‌گیری شاخص استرس و ارائه طرح کنترل گرما در ایستگاه‌های جوش القایی و برش شرکت پروفیل صورت گرفته است.

  روش بررسی: داده‌های مطالعه از طریق اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی با استفاده از دستگاه WBGT دیجیتال و دماسنج کاتا نقره‌اندود انجام شد. احساس راحتی افراد بر اساس میانگین رأی پیش‌بینی‌شده ( PMV ) و درصد پیش‌بینی‌شده نارضایتی ( PPD ) با توجه به پارامترهای اندازه‌گیری شده محاسبه گردید. جهت کنترل تنش حرارتی از دیواره عایق آلومینیومی و افزایش سرعت جریان هوا در ایستگاه‌های جوش القایی و برش استفاده شد.

  روش­ بررسی: داده‌های مطالعه از طریق اندازه‌گیری پارامترهای فیزیکی با استفاده از دستگاه WBGT دیجیتال و دماسنج کاتا نقره‌اندود انجام شد. احساس راحتی افراد بر اساس میانگین رأی پیش‌بینی‌شده ( PMV ) و درصد پیش‌بینی‌شده نارضایتی ( PPD ) با توجه به پارامترهای اندازه‌گیری شده محاسبه گردید. جهت کنترل تنش حرارتی از دیواره عایق آلومینیومی و افزایش سرعت جریان هوا در 乐动体育开户ایستگاه‌های جوش القایی و برش استفاده شد.

  یافته‌ها: نتایج اندازه‌گیری شاخص دمای تر گوی سان WBGT قبل و بعد از مداخله با استفاده از عایق به ترتیب 8/30 و2/23 درجه سانتی گراد، همچنین با استفاده از افزایش سرعت جریان هوا نیز به ترتیب 30، 5/29 درجه سانتی گراد به دست آمد. همچنین نتایج PMV و PPD با استفاده از عایق به ترتیب 38/1 و 44% و تنها با افزایش سرعت جریان هوا نیز 56/2 و90% محاسبه شد. نتایج نشان داد میزان تنش حرارتی بعد از مداخله با استفاده از عایق ، پایین تر از حد مجاز توصیه شده کشوری ( 28 c ) به‌دست‌آمده است.

  نتیجه­گیری: نتایج مطالعه نشان داد با طراحی صحیح و استفاده از روش‌های کنترلی می‌توان به مقادیر مطلوبی از احساس راحتی با توجه به حدود مجاز توصیه شده دست یافت.


تریفه نظامی، رستم گلمحمدی، محسن علی آبادی، علیرضا سلطانیان،
دوره 1، شماره 4 - ( 12-1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: صدا یکی از عوامل زیان آور محیط‌های کاری می‌باشد که علاوه بر مشکلات جسمانی اثرات سوء فراوانی بر سلامت روان افراد را به دنبال دارد. دفاتر باز اداری از جمله بانک‌ها تحت تأثیر منابع آلودگی صدا قرار دارند که می‌تواند از جنبه بهداشتی و آسایشی بر کارمندان تأثیر منفی داشته باشد. این مطالعه با هدف شناسایی منابع آلودگی صدا در بانک‌ها و تعیین شاخص های آسایش صوتی در بین کارکنان آن‌ها بود.

 روش بررسی:乐动体育开户 تراز فشار صوت در شبکه فرکانسی A در بانک‌های مورد مطالعه اندازه‌گیری شد. شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده PNC) ) و تراز تداخل با مکالمه (SIL) محاسبه در بانک ها تعیین گردید. برای بررسی میزان شیوع آزار صوتی، تحریکات ناشی از آن و بیان وضعیت وضوح گفتار پرسشنامه استاندارد شده‌ای با ضریب پایایی 88/. در بین 175 نفر از کارمندان توزیع و تکمیل گردید.

 یافته‌ها: میانگین تراز فشار صوت در داخل بانک ها برابر 11/64 دسی بل بود. مقادیر میانگین شاخص تراز تداخل مکالمه، 93/54 دسی یل و شاخص منحنی صدای ترجیح داده شده در حالت فعال و غیر فعال بودن بانک به ترتیب برابر با 17/58 و2/48 دسی بل محاسبه گردید. بنا به اظهارات کارمندان، منبع اصلی مولد آلودگی صوتی همهمه افراد داخل سالن بوده که منجر به کاهش تمرکز و سختی درک صحبت­ها می­شود.

 نتیجه‌‌‌‌‌‌‌‌گیری: ماهیت صدا در بانک های از جنس صدای با فرکانس پایین می باشد. شاخص های PNC و SIL می توانند به نحو مطلوبی برای بیان وضعیت آکوستیکی و طراحی مداخلات به منظور بهبود وضعیت آکوستیکی دفاتر باز اداری بانک ها به کار روند


بهزاد فولادی، لیلا ابراهیمی قوام ابادی، علی بهزادی،
دوره 2، شماره 1 - ( 3-1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: صدا یکی از شایع ترین عوامل زیان آور فیزیکی و هم چنین از مهم ترین ریسک فاکتورهای محیط های کار می باشد که سلامت شاغلین را در معرض مخاطره قرار می دهد. بنابراین اقدامات مختلفی جهت کاهش مواجهه با آن در محیط های کار صورت می گیرد که یکی از این روش ها استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد. هدف مطالعه حاضر بررسی درک ریسک کارگران از صدای صنعتی و استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.

  روش بررسی: 乐动体育开户مطالعه مقطعی حاضر در پنج واحد صنعتی با تراز فشار صوت بالای 85 دسی بل با مشارکت 340 نفر انجام گرفت. جهت جمع آوری اطلاعات از دو پرسشنامه، ارزیابی ریسک فردی و پرسش نامه محقق محور استفاده گردید. پس از جمع آوری داده ها از آنالیزهای آماری شامل آلفای کرونباخ، رگرسیون جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

  یافته ها: میزان استفاده کارگران از وسایل حفاظت شنوایی در طول نوبت کاری به ترتیب برابر با 4/50 % گاهی اوقات، 58/31 % هیچ وقت و 02/18 % در کلیه اوقات بود.همچنین نتایج بیان گر اختلاف معنادار بین خصوصیات فردی با استفاده از وسایل حفاظت شنوایی می باشد.

  نتیجه گیری: مطالعه حاضر نشان داد که درک ریسک فردی به عنوان یک عامل مهم می تواند نقش معناداری در پیش بینی رفتار افراد در راستای استفاده از وسایل حفاظت شنوایی ایفا نماید، که می بایست در هر گونه طراحی و اجرای برنامه های حفاظت شنوایی در نظر گرفته شود.


مسعود شفیعی مطلق، محسن علی آبادی، رضا شهیدی، امین کهانی،
دوره 2، شماره 3 - ( 9-1394 )
چکیده

چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户 تامین روشنایی مطلوب و ارگونومیک در محیط کار تاثیر قابل توجهی در کاهش عوارض بینایی و بهبود کارایی و بهره­&zwjوری کارکنان دارد. هدف این مطالعه ارزیابی سامانه روشنایی و امکان سنجی بهبود آن جهت تامین روشنایی مطلوب در کارگاه خدمات فنی پالایشگاه چهارم گاز پارس جنوبی است.

روش بررسی: در این مطالعه مقطعی، ابتدا شرایط محیطی کارگاه مورد بررسی قرار گرفت و با تهیه نقشه کارگاه شدت روشنایی در اوقات شب و روز در 216 نقطه اندازه گیری گردید. علاوه براین با استفاده از نرم افزار محاسبات روشنایی  DIALux 4.12乐动体育开户  با در نظر گرفتن شرایط فعلی، شدت روشنایی کارگاه برآورد گردید. با توجه به حدود مجاز کشوری برای تامین میانگین شدت روشنایی 250 لوکس در کارگاه و با در نظر گرفتن چراغ‌های موجود، راهکارهای مختلف اجرایی سهل اولوصول، زود بازده و کم هزینه امکان سنجی گردید. با استفاده از محاسبات نرم افزار، میزان تاثیر هر یک از راهکارهای پیشنهادی در بهبود شدت روشنایی مورد پیش بینی قرار گرفت.

یافته­ ها: نتایج نشان داد میانگین شدت روشنایی کارگاه در شب 6/50±160 لوکس و در روز 5/71±197 لوکس است که با نتایج برآورد شدت روشنایی از طریق نرم افزار همخوانی داشت. بر اساس نتایج بدست آمده ، سیستم روشنایی مصنوعی معیوب و نیازمند اصلاح تشخیص داده شد. نتایج نشان داد با اجرای راهکارهای پیشنهادی بر مبنای پیش بینی نرم افزار می توان شدت روشنایی کارگاه را به حداقل  260  الی حداکثر 405 لوکس افزایش داد.

نتیجه­ گیری: نتایج مطالعه تاکید نمود که اجرای راهکارهای ساده و کم هزینه می‌تواند تاثیر قابل ملاحظه ای را در بهبود و تامین روشنایی مطلوب و ارگونومیک در کارگاه‌ها ایجاد نماید. همچنین استفاده از ابزار های تخصصی محاسباتی  توسط کارشناسان و طراحان می تواند انجام امکان سنجی های قابل اطمینان را تسهیل نماید.


میلاد درخشان جزری، محمدرضا منظم، سیدمصطفی حسینی،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1394 )
چکیده

مقدمه: رانندگان تاکسی به طور مکرر با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند که موجب کمردرد، اختلالات گوارشی میگردد. به دلیل وابستگی این نوع ارتعاش از وضعیت اجزاء خودرو، این مطالعه باهدف تأثیر مشخصههای تایر بر کاهش مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 انجام گرفت.

روشکار: در این مطالعه تجربی، درحالیکه میزان باد لاستیک، دور موتور، شیب جاده، تعداد سرنشین، سرعت خودرو، نوع فنرها و کمکفنرها ثابت میباشد، مقدار مشخصههای ارتعاش تمام مطابق با استاندارد ISO2631-1 در هر یک از حالتهای: لاستیک بدون تیوب ثابت و سیال درون آن متغیر (هوای معمولی یا گاز نیتروژن) و همچنین نوع باد لاستیک ثابت و وضعیت وجود تیوب متغیر (تیوب دار یا بدون تیوب) در جاده آسفالت اندازهگیری و محاسبه گردید. سپس تأثیر تغییرات با استفاده از آزمون آماری مناسب بررسی گردید.

یافتهها: بعد از جایگزینی نیتروژن به جای هوای معمولی و لاستیک بدون تیوپ به جای تیوبدار، میانگین شتاب rms در محور Z (محور غالب)، شتاب rms معادل 8 ساعته A(8) و فاکتور قله کاهش یافت (05/0 > P). همچنین میانگین مقدار A(8) از ناحیه خطرات بهداشتی (9/0 > m/s2) به ناحیه احتیاط (45/0-9/0 m/s2) کاهش یافت و مقدار آن (8/0 m/s2) میباشد.

نتیجهگیری: مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 به وضعیت وجود تیوب و نوع باد لاستیک حساس میباشد و میتوانیم با تغییر این مشخصههای تایر، میزان ارتعاش تمام بدن را به کمتر از حد بالای خطرات بهداشتی (9/0 m/s2乐动体育开户) کاهش دهیم.


مهدی حجتی، رستم گلمحمدی، محسن علی ابادی،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1394 )
چکیده

مقدمه: فولادسازی یکی از صنایع مهم هر کشور میباشد. آلودگی صدا در صنایع فولادسازی به علت وجود تجهیزات مولد صدای زیانآور همچون کوره قوس الکتریکی به عنوان یک معضل بهداشتی محسوب میشود. شناخت الگوی مواجهه میتواند به اهداف کنترل صدای شغلی کمک نماید. هدف از انجام این مطالعه ارزیابی صدا در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد به منظور تعیین الگوی مواجهه کارگران آن بوده است.

روشکار: این مطالعه توصیفی - تحلیلی و مقطعی در واحدهای مختلف یک صنعت فولاد با توجه به اطلاعات اولیه از نظر وجود آلودگی صدا انجام گردید. توزیع صدای محیطی مطابق با استاندارد ISO 9612 و با استفاده از دستگاه تراز سنج CasellaCel مدل 450 در شبکه A و در سرعت Slow اندازهگیری و دادهها جهت تهیه نقشه صوتی در نرمافزار Surfer V.10 وارد گردید. آنالیز فرکانس یک اکتاوباند همزمان با اندازهگیری محیطی در شبکه C انجام گردید. دادههای آنالیز فرکانس جهت تهیه نمودار وارد نرمافزار Excel 2010 گردید. در فاز سوم مطالعه از دستگاه دزیمتر مدل TES 1345 برای اندازهگیری مواجهه فردی استفاده گردید.

یافتهها: نتایج ارزیابی صدای محیطی نشان داد 56% از مجموع ایستگاههای اندازهگیری در محدوده خطر بود. بیشترین تراز صدا مطابق با نقشه صوتی در محوطه کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب برابر با dB(A) 2/112 و dB(A) 97 ثبت شد. میانگین دز دریافتی در 3 گروه شغلی نظافتچی صنعتی، ذوبچی و ریختهگری به ترتیب برابر با 2133 %، 514%، 577% بود. فرکانس غالب صدای واحد کوره قوس الکتریکی و کوره پاتیلی به ترتیب در دو فرکانس مرکزی Hz 125 و Hz250乐动体育开户 ثبت گردید.

نتیجهگیری: با توجه به نتایج ارزیابی مواجهه فردی با صدای شغلی واحدهای مورد مطالعه این صنعت معلوم گردید که اغلب شاغلین در معرض صدای پیوسته با فرکانس غالب کمتر از 500 هرتز قرار داشته乐动体育开户اند و تجهیزات حفاظت فردی نیز در این محدوده کارایی چندانی ندارد و با توجه به دز دریافتی صدا بیش از 500% و عدم امکان کاهش زمان مواجهه، طرح کنترل فنی باید در اولویت اقدامات صنعت قرار گیرد.


محمد رضا منظم، حامد جلیلیان، یحیی خسروی، کامران نجفی، زهرا زمانیان،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1394 )
چکیده

مقدمه: مواجهه شغلی با میدانهای مغناطیسی با فرکانس بینهایت کم در راهبران قطار بخشی جداییناپذیر از این وظیفه بوده و همین امر نگرانیهایی را از نظر سلامت شغل راهبری به وجود آورده است. مطالعه حاضر باهدف بررسی مواجهه شغلی راهبران متروی تهران با میدانهای مغناطیسی در فرکانس بینهایت کم طراحی شد.

روشکار: به منظور سنجش مواجهه راهبران، از دو نوع قطار AC و DC داخل شهری و AC بین شهری از هر خط شامل خط 1، 2، 4 و 5 نمونهای به طور تصادفی انتخاب شد و پس از ایستگاه بندی، اندازهگیری چگالی شار مغناطیسی با فرکانس بینهایت کم به وسیله دستگاه سه جهته TES– 1394  و با توجه به استاندارد 1994-644 IEEE std انجام شد. سپس مواجهه راهبران در هر یک از قطارها با حدود مواجهه شغلی کشوری مقایسه گردید.

یافتهها: بیشترین میانگین مواجهه در قطارهای AC بین شهری (μT 5/2 ± 1/1) و کمترین مقدار مربوط به قطارهای μT) DC 2/31 ± 0/0) بود. حداکثر مقدار مواجهه در راهبران قطارهای AC خط 5 (μT 9) و حداقل مقدار مربوط به همین خط (μT 01/0) بود. حداکثر مقدار مواجهه در خطوط داخل شهری در قطار AC خط 1 (μT 4/5) و حداقل آن مربوط به همین خط و قطار (μT 08/0) بود.

نتیجهگیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در این مطالعه، همچون مطالعات مختلف در دیگر کشورها، هیچ یک از حالات مواجهه در قطارهای مختلف، میزان مواجهه از حدود مجاز مواجهه کشوری و بینالمللی فراتر نرفته بود. هرچند این موضوع نباید مبنایی بر بیخطر بودن این میدان乐动体育开户ها قرار بگیرد.


رستم گلمحمدی، کیوان ساعدپناه، بهروز رمضانی، محمد کوهسار معینی،
دوره 2، شماره 4 - ( 12-1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آلودگی صوتی بر فیزیولوژیی بدن، کارایی و بر روی سیستم شنوایی تاثیر منفی می‌گذارد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد روش غربالگری صدا جهت برآورد ریسک صدا در کارگاه های کوچک سطح شهر همدان می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد که در 22 کارگاه بالای 20 نفر در همدان انجام پذیرفت. ابتدا غربالگری صدا توسط فرم غربالگری انجام شد. در مرحله بعد اندازه گیری صدا با روش شبکه ای منظم از صدا سنج مدلSL 4001 استفاده گردید. تراز معادل صوت برای هرکدام از گروه ها بر اساس استاندارد ISO 9612 اندازه گیری گردید. جهت آنالیز داده ها از آزمون های پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها: تراز فشار صوت کارگاههای مورد مطالعه  277/7 ± 12/80 دسی‌بل و میانگین نمره حاصل از فرم غربالگری 964/8± 50/60 بدست آمد. بین نمره فرم غربالگری و اندازه گیری تراز فشار صوت رابطه معنی داری وجود داشت (046/0 p<). درصد کارگران در معرض خطر و در محدوده ایمن به ترتیب 32/29 و 63/3 بدست آمد، بیشترین درصد مربوط به کارگران در محدوده احتیاط 04/67 بود.

نتیجه گیری:乐动体育开户 نتایج نشان داد که انطباق مناسبی در نتایج ارزیابی صدای کارگاه‌های بالای 20 نفر با دو روش اندازه‌گیری تراز فشار صوت تراز سنج صوت و استفاده از فرم غربالگری صدا وجود داشته و استفاده از این روش جهت شناسایی کارگاههای که احتمال آلودگی صوتی در آنها وجود دارد موثر است.


رویا بیات، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی، مسعود شفیعی مطلق،
دوره 3، شماره 1 - ( 3-1395 )
چکیده

مقدمه :乐动体育开户کارگران شاغل در کارگاه های سنگبری در معرض مواجهه با ارتعاش دست و بازو و عوارض ناشی از آن قراردارند. هدف از این مطالعه ارزیابی مواجهه با ارتعاش دست و بازو و اثرات بهداشتی آن در کارگران شاغل درکارگاه های سنگبری می باشد.

روش  بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی40نفر ازکارگران سنگبری های شهر همدان که با دستگاه های  برش سنگ کار می کردند، مورد بررسی قرار گرفت. اندازه گیری مواجهه با ارتعاش دست و بازو مطابق با روش استاندارد5349ISO  انجام گرفت. علایم مرتبط با بروز سندرم ارتعاش دست و بازو با استفاده از پرسشنامه محقق ساخت مورد بررسی قرار گرفت. اطلاعات بدست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS乐动体育开户 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد شتاب معادل 8 ساعته مواجهه با ارتعاش دست و بازو کارگران سنگبری بالاتر از حد مجاز مواجهه کشوری قراردارد (05/0>pv). بیشترین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو در محور Z تعیین گردید. بین میانگین شتاب ارتعاش دست و بازو  ناشی از دستگاه های برش عرضی و برش طولی اختلاف معنادار مشاهده گردید(05/0>pv).

نتیجه گیری:با توجه به بالا بودن سطح مواجهه شغلی کارگران از حد مجاز مواجهه شغلی ، آموزش مراقبت های بهداشتی ،عدم استعمال دخانیات و استفاده از دستکش ضد ارتعاش، چرخش های کاری می تواند بر کاهش ریسک بروز اثرات بهداشتی موثر باشد. علاوه بر این ردیابی اثرات بهداشتی مرتبط با ارتعاش با استفاده از آزمون های غربالگری در کارگاه های سنگبری ضروری به نظر می رسد.


رستم گلمحمدی، اعظم بیابانی، داود شورچه، محمد یاری،
دوره 3، شماره 1 - ( 3-1395 )
چکیده

مقدمه: تعیین صحت مندرجات کاتالوگ گوشی‌های حفاظتی و تعیین کارایی گوشی‌هایی که فاقد شناسنامه فنی هستند یکی از چالش های مهم کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع جهت قضاوت در خصوص تاثیر این حفاظها در کاهش سطح مواجهه شغلی کارگران با صدا محسوب می گردد. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک آداپتور آزمون حفاظهای شنوایی و آزمایش آن جهت تعیین میزان کاهندگی آنها می باشد.

 روش بررسی: در فاز اول این مطالعه با استناد به استاندارد 3-4869 ISO乐动体育开户 و با استفاده از مصالح مناسب آداپتور آزمون وسایل حفاظت شنوایی ساخته شد و در مرحله بعدی آزمایش روی30 نمونه شامل 4 نوع حفاظ رو گوشی و 2 نوع حفاظ توگوشی وارداتی  دارای شناسنامه فنی در محیط واقعی صنایع شیشه و جالیز همدان انجام گردید و نتایج آزمون عملیاتی کارایی حفاظها با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمایش حفاظ شنوایی وارداتی شناسنامه دار در محیط واقعی صنایع و مقایسه با نتایج محاسبات روش اکتاوباند، کارایی یونیت ساخته شده را به خوبی نشان داده است، به طوری که میانگین افت انتقال عملیاتی اندازه‌گیری شده و میانگین افت محاسباتی آنها به ترتیب برای حفاظ های روگوشی 3/9 ،8/8 دسی‌بل و برای حفاظ های توگوشی 3/9 ،2/11دسی‌بل بوده است. مقایسه میانگین‌ها از طریق آزمون آماری، اختلاف معنی داری را بین مقادیر نشان نداد (05/0 P >).

نتیجه گیری: نتایج آزمایش یونیت طراحی شده، برای انواعی از حفاظهای شنوایی وارداتی موجود در داخل کشور نشان داد که ابزار مناسبی برای آزمون انواع حفاظهای شنوایی در محیط استفاده می باشد.


اعظم بیابانی، محسن علی آبادی، رستم گلمحمدی،
دوره 3، شماره 1 - ( 3-1395 )
چکیده

مقدمه: 乐动体育开户یکی از روش های توصیه شده جهت ارزیابی کارایی وسایل حفاظت شنوایی استفاده از مانکن سر مطابق استاندارد3-4869 است. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد آکوستیکی مانکن سر طراحی شده جهت استفاده در آزمون های تعیین قدرت کاهندگی صدای وسایل حفاظت شنوایی در شرایط آزمایشگاهی می‌باشد.

روش بررسی: دراین مطالعه توصیفی تحلیلی ابتدا قدرت کاهندگی صدای پنج مدل گوشی ایرماف رایج در صنایع کشور برمبنای روش میکروفن داخل گوش طبق استاندارد ISO11904-1 توسط دستگاه دزیمتر SV102 شرکتSVANTEKمجهز به میکروفن SV 25 قابل نصب داخل گوش در شرایط آزمایشگاهی روی 30 نفر تعیین گردید. همچنین قدرت کاهندگی گوشی های مذکور با استفاده از مانکن آکوستیکی سر مطابق استاندارد تعیین گردید. داده ها توسط نرم افزار SPSS 21 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: نتایج نشان داد نسبت قدرت کاهندگی واقعی صدای گوشی ها به کاهندگی اسمی با بررسی روی افراد در محدوده بین 59% الی 94% قرار دارد. این نسبت برای گوشی های مذکور روی مانکن سر بین 64%الی 92% قرار داشت. نتایج آزمون آماری نشان داد بین میانگین کاهندگی صدای گوشی ها روی افراد به عنوان نمونه واقعی و مانکن سر اختلاف معنی داری وجود ندارد (05/0 p> ).

نتیجه گیری乐动体育开户: نتایج نشان داد تعیین قدرت کاهندگی صدای گوشی ها توسط مانکن سر از صحت کافی در مقایسه با نمونه های واقعی برخوردار است. لذا برای محیط‌ هایی که امکان آزمون کارایی گوشی ها بر روی نمونه واقعی وجود ندارد و همچنین جهت کنترل کیفیت تولید در شرکت های سازنده گوشی، استفاده از مانکن سر گزینه مطلوبی است.   


زهره محبیان، یونس مهری فر، حبیب اله دهقان، احسان اله حبیبی، قاسم یادگارفر،
دوره 3، شماره 3 - ( 9-1395 )
چکیده

مقدمه: در بسیاری از محیط های کاری مواجهه با گرما و روشنایی به صورت توام وجود دارد این مطالعه با هدف بررسی تاثیر توام گرما و روشنایی بر روی زمان واکنش انجام شد.

روش بررسی: این مطالعه نیمه تجربی در سال 1394بر روی 33 نفر از دانشجویان (16دختر و17پسر) با میانگین سنی 22/1 در اتاقک تنش حرارتی انجام شد. پارامتر زمان واکنش با استفاده از دستگاه سنجش زمان واکنش پس از 1/5 ساعت مواجهه توام با سطوح مختلف گرما (دماهای خشک c°22 و c°37 ) و سطوح مختلف روشنایی (500 ،200 و 1500 لوکس) اندازه گیری شد. داده ها با آزمون ANOVA نرم افزار 20-SPSS مورد تحلیل قرار گرفتند.

یافته ها: یافته ها نشان داد که افزایش توام گرما و شدت روشنایی پس از گذشت 1/5 ساعت مواجهه، باعث اختلاف معنی دار و افزایش میانگین زمانهای واکنش ساده، تشخیصی،انتخابی دو رنگ و انتخابی دو صدا شده است (0/05˂P). نمره زمان واکنش هنگام مواجهه با دمای C°37 و شدت روشنایی 1500 لوکس دارای بیشترین مقدار و هنگام مواجهه با دمای C°22 و شدت روشنایی 1500 لوکس کمترین مقدار بود.

نتیجه گیری:乐动体育开户 نتایج این مطالعه نشان داد که افزایش توام گرما و شدت روشنایی از طریق افزایش زمان واکنش و خطای زمان واکنش افراد در هنگام انجام فعالیتهای شناختی می تواند باعث کاهش عملکرد شناختی افراد شود. بنابراین در پست های کاری که نیازمند عکس العمل سریع هستند، بهینه سازی شرایط گرما و روشنایی به منظور کاهش زمان واکنش الزامیست.


حبیب اله دهقان، سیف اله غریب،
دوره 3، شماره 3 - ( 9-1395 )
چکیده

مقدمه: در برخی از مشاغل ، فعالیت های بدنی در شرایط با آلودگی صدا بالا انجام  می شود که می تواند بر روی ضربان قلب  تاثیر بگذارد. هدف این مطالعه، بررسی اثر  صدا و فعالیت بدنی بر روی تغییرات ضربان قلب در شرایط گرم و مرطوب بود.

روش بررسی:乐动体育开户 این مطالعه آزمایشگاهی بر روی 14 مرد سالم در اتاقک شرایط جوی گرم و مرطوب (دمای  35  و رطوبت 75%) انجام گرفت. ضربان قلب در حالت استراحت، نشسته، فعالیت سبک، فعالیت متوسط و فعالیت سنگین درشرایط بدون مواجهه با صدا و در مواجهه با تراز های 65 ، 75 ، 85 و  95 دسی بل اندازه گیری شد.

یافته ها: در شرایط جوی گرم و مرطوب ، میانگین ضربان قلب در وضعیت نشسته، کار سبک ، کار متوسط و کار سنگین  و در مواجهه با تراز صدای 65، 75، 85  و 95 دسی بل با تعداد ضربان قلب در حالت بدون مواجهه با صدا معنی دار بود (P<0.05) در تمام سطوح فعالیت با افزایش شدت صدا ، ضربان قلب نیز افزایش معنی دار  داشت(P<0.05)  میزان افزایش ضربان قلب در  مواجهه با صدای بیشتر از حد مجاز (85 دسی بل) در فعالیت های بدنی متوسط و سنگین بیشتر بود .

نتیجه گیری: بر اساس داده ای این مطالعه با توجه به اثر افزایشی توام شدن مواجهه با صدا  و شرایط گرم و مرطوب بر روی ضربان قلب،  توصیه می شود  در شرایط گرم و مرطوب در مقایسه با شرایط اسایش دمایی ، سطح بار کاری جسمانی افراد،  چنانچه در مواجهه با صدای بیشتر از 85 دسی بل قرار دارند یک رده بالاتر در نظر گرفته شود.


سمیه بلقن آبادی، مهدی پور، علی اکبر محمدی، مهدی تیزرو،
دوره 3، شماره 3 - ( 9-1395 )
چکیده

مقدمه: هنگام انجام فعالیت فیزیکی در محیط های گرم، تعریق همراه تبخیر مهمترین پاسخ فیزیولوژیک بدن، افزایش می یابد که می تواند منجر به دهیدراسیون شود. کمبود آب می تواند در دراز مدت اثرات نامطلوبی بر اندام های حیاتی بدن بگذارد. هدف از این مطالعه تعیین استرس گرمایی و بررسی وضعیت دهیدراسیون در کارگران شاغل در محیط های گرم بود.

روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی روی 90 نفر از کارکنان شاغل در کارخانه قند که در مواجهه با گرما بودند بصورت تصادفی انتخاب شدند. ضربان قلب و دمای دهانی با استفاده از ضربان سنج قلب و دماسنج دهانی سنجیده شد، شاخص WBGT و پرسشنامه HSSI تکمیل، وضعیت دهیدراسیون توسط رفلکتومتر سنجیده شد. داده ها با استفاده از آزمون های آمارtest  t-و paired t-test و  chi-square توسط نرم افزار SPSS نسخه 20 مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته ها: میزان تنش گرمایی شاغلین بر مبنای شاخص WBGT، در 44/5 موارد از حد مجاز توصیه شده (27/5) بالاتر شد، بر اساس حدود توصیه شده دهیدراسیون، 8/5 درصد افراد درجاتی از کم آبی و حدود 4/63 درصد آنها کاملا دچار دهیدراسیون و 28 درصد افراد از کل افراد دچار دهیدراسیون شدید هستند. میانگین وزن مخصوص ادرار با رفلکتومتر   0/043±1/025 بود. بین دمای زیرزبانی، ضربان قلب با وزن مخصوص ادرار،  شاخص تنش گرمایی و استرین گرمایی رابطه معنی دار وجود دارد(0/05 > P).

نتیجه گیری: درصد بالایی از جمعیت مورد مطالعه درجاتی از دهیدراسیون را داشتند که بر اساس این نتایج نگران کننده می باشد. برنامه ریزی در جهت آموزش و تعیین رژیم مصرف مایعات جایگزین ضروری می باشد.صفحه 1 از 2    
اولین
قبلی
1
 

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :