乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


12 نتیجه برای احمدی

رضا کلانتری، عادل مظلومی، احسان گروسی، مجتبی احمدی زیرابی،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: تقریباً یک‌سوم از عوارض ناشی از کار گزارش‌شده با حمل دستی ارتباط دارند. میزان شیوع عوارض مرتبط با حمل دستی در نظام سلامت و مراقبت‌های اجتماعی به 38% می‌رسد. بلند کردن و جابجا کردن بیماران، وظیفه‌ای است که اغلب به عنوان یک دلیل ایجاد عوارض مربوط به حمل دستی و آسیب پشت و کمردرد در کارکنان نظام سلامت ذکرشده است. هدف این مطالعه تعیین ارزیابی ریسک حمل دستی بیمار در بخش‌های درمانی بیمارستان‌های شهر قزوین و بررسی رابطه آن با شیوع و شدت اختلالات اسکلتی- عضلانی بین کارکنان خدمه آن‌ها که وظیفه عمده آن‌ها حمل و جابجایی بیماران است، می‌باشد.

  روش­ بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه مقطعی 54 نفر از کارکنان خدمات در 23 بخش از 4 بیمارستان بررسی شدند. داده‌های لازم با پرسشنامه خصوصیات دموگرافیک، مقیاس شفاهی شدت درد، پرسشنامه نوردیک و فهرست بازبینی شاخص MAPO جمع‌آوری شدند. تجزیه و تحلیل آماری داده‌ها به وسیله نرم‌افزار SPSS22 انجام شد .

  یافته‌ها: شیوع 12 ماهه اختلالات اسکلتی عضلانی 75.9% بوده و این میزان در هنگام انجام مطالعه 53.7% گزارش شد. با توجه به نمرات سطوح مختلف شاخص MAPO ، تنها 5.5% از افراد موردمطالعه در محدوده ایمن قرار داشتند. 18.5% از افراد با ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی- عضلانی متوسط و 76% از افراد با ریسک بالا مواجه بودند. شیوع علائم اختلالات اسکلتی- عضلانی و شدت درد با امتیاز شاخص MAPO رابطه معنی‌دار دارد.

  نتیجه­گیری: با توجه به ارتباط شاخص MAPO با شیوع اختلالات اسکلتی- عضلانی، برای کاهش ریسک ابتلای افراد به این عوارض، بهبود و کاهش مقادیر متغیرهای این شاخص مؤثر خواهد بود.


احمدرضا احمدی گهر، حامد تکلو بیغش، صفورا کریمی، امید کلات پور،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه: بروز شرایط اضطراری می تواند اثرات جبران ناپذیری به سازمان ها وارد نماید. چنین پیامدهایی در یک محیط دانشگاهی که تجمعی از سرمایه های علمی کشور حضور دارند می توانند شدیدتر شود. معمولا محیط های دانشگاهی به دلیل ماهیت غیرصنعتی که دارند کمتر به موضوعاتی مانند آمادگی و طرحریزی در برابر شرایط اضطراری پرداخته اند. در این مقاله سعی شده است که میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراری احتمالی سنجیده شود.

روش کار乐动体育开户: جهت تدوین چک لیست های ابتدایی از استاندارد ایزو 22399 استفاده شد. یک تیم ممیزی تشکیل شده و مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی را بر اساس پنج سرفصل اصلی: طرحریزی، منابع، ساختار سازمانی، ارتباطات و شناسایی سناریوها مورد ارزیابی قرار داد. نحوه نمره دهی هم بر اساس یک مقدار عددی از 0 تا3 طراحی شد. اصول کلی مورد استفاده در نمونه برداری هم بر اساس جمع آوری شواهد و مقایسه آن با معیارهای ممیزی بود.

نتایج: وضعیت آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراری در هیچ یک از سرفصل های اصلی مورد بررسی مناسب قلمداد نشده و حداقل نمره هم کسب نگردید. کمترین نمره مربوط به شناسایی و ارزیابی سناریوها و بیشترین نمره هم به منابع موجود مربوط می شد.

بحث乐动体育开户: با توجه به نتایج کسب شده به نظر می رسد که به طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت شرایط اضطراری، متناسب با محیط های دانشگاهی و آموزشی نیاز باشد. عملی ترین پیشنهاد ممکن، استقرار چنین سیستمی بر اساس استانداردهای مشابه در دسترس می باشد.


پیمان یاری، رسول یاراحمدی، یحیی خسروی، احسان آسیوند،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: روش تحلیل تناظر به عنوان مناسب‌ترین روش برای بهینه سازی توابع ماتریس می باشد که با استفاده از این روش ماتریس ریسک-آسیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این روش موجب کاهش اطلاعات موجود در جدول ریسک-آسیب و تعیین میزان همبستگی بین متغیرها در ماتریس می شود. هدف این مطالعه ارائه ابعاد حوادث و مخاطرات شغلی براساس وابستگی گروه های ریسک-آسیب می باشد، که با استفاده از آن می توان حوادث شغلی را مدیریت کرد.

روش: در این مطالعه گزارش های حوادث شغلی ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی در یک دوره زمانی ده ساله از ابتدای  سال 1384 تا پایان سال 1393 (300,222 حادثه)  جمع آوری شده و نوع ریسک و آسیب مربوط به هر یک از حوادث براساس معیارهای سازمان بین المللی کار مشخص ‌شده و در یک ماتریس ریسک- آسیب ( 18AWT IMAGE18) طبقه بندی گردید.乐动体育开户 با استفاده از تحلیل تناظر ابعاد به صورت جداگانه شناسایی می گردند، ابعاد مربوطه بیشترین وابستگی بین ریسک‌ها و آسیب‌ها را نشان می دهند که باعث تسهیل تصمیم گیری در مرحله ارزیابی ریسک در شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می گردند.

یافته ها: معیار هیر پیشنهاد میکند ابعادی با اینرسی بالاتر از 0/2 برای مطالعه و تفسیر نتایج مناسب می باشند، بر این اساس در این مطالعه از میان ابعاد بدست آمده ابعادی با اینرسی (مقدار ویژه) بالاتر از 0/2 شامل بعد1، بعد2 و بعد3 را در نظر می گیریم و میزان همبستگی بین متغیرها براساس مقدار تکین (فاصله متغیرها از مرکز ثقل) بدست می آید(مقدار تکین بعد1: 0/750، مقدار تکین بعد2:  0/647 و مقدار تکین بعد3: 0/521).

نتیجه گیری: ابعاد بدست آمده باعث ایجاد فرصت های جدید در جهت توسعه برنامه های کاربردی به منظور تحلیل، تفسیر و مدیریت خودکار حوادث شغلی در راستای به حداقل رساندن عدم قطعیت و افزایش عینیت که با روش های فعلی قابل دست یابی نیست، می گردد. در این مطالعه ثابت شده است که این سه بعد بدست آمده، خلاصه ای از حوادث شغلی را نمایش می دهند.


محمد براتچی، نبی اله منصوری، آیدا احمدی،
دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )
چکیده

مقدمه: مدیریت دانش استفاده بهینه از دانش برای دستیابی به اهداف است . با توجه به نوع فعالیت سیستم های مراقبت بهداشتی درمانی که دارای ریسک بالایی از مخاطرات ایمنی و بهداشتی می باشند، ایجاد مدیریت دانش HSE، نه تنها با اشتراک دانش و اطلاعات به ایمنی بیمار و حفظ سلامتی او کمک می کند، بلکه با آگاه سازی پرسنل و استفاده از تجربیات دیگران می تواند باعث ارتقاء سلامت و ایمنی کارکنان شود.
روش بررسی: برای تدوین پرسشنامه در این مطالعه  تعداد 11 سوال کلیدی مطرح گردید و روایی و پایایی پرسشنامه اولیه از روش توافق کلی و آلفای کرونباخ صورت پذیرفت و بر اساس اطلاعات جمع آوری شده، از تست دو جمله ای بینم و نرم افزار SPSS نسخه 22 برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده گردید.
یافته ها: روایی مناسبت برابر با 92/72 درصد و شفافیت 91/18 درصد  و ضریب آلفای کرونباخ 0/7 محاسبه گردید که نتایج قابل قبول هستند. نتایج تجزیه و تحلیل آزمون دو جمله ای بینم نشان داد که کلیه سوالات با میزان بیش از 75 درصد مورد پذیرش خبرگان قرار گرفتند.
نتیجه گیری: اگر چه مدیریت دانش یک روند نوپا در ایران است، باید از الگوهای جدید در همه جنبه های فعالیتهای مانند مدیریت HSE بهره گرفت. با توجه به نتایج بدست آمده پرسشنامه ارائه شده از روایی و پایایی مناسبی جهت کاربرد در فرآیندهای کاری برخوردار می باشد.

رسول یاراحمدی، ذبیح اله دمیری،
دوره 4، شماره 3 - ( پاییز 1396 )
چکیده

مقدمه: اتاق پاک محیطی کاملا محصور میباشد که در آن غلظت  ذرات هوابرد تحت کنترل میباشد و یک محیط ضروری در صنعت داروسازی برای تولید محصولات  با کیفیت می باشد . بنابراین هدف از این مطالعه شبیه سازی  الگوی جریان و هم چنین ارزیابی و شبیه سازی  پراکنش و ردیابی ذرات در اتاق پاک  با استفاده از تکنیک دینامیک سیالات محاسباتی در یک صنعت دارویی  می باشد.
روش کار : مطالعه حاضر یک پژوهش تجربی کاربردی  است که  در سال 1394 در یک صنعت دارویی انجام شد. روش انجام  کار در این مطالعه تعیین  غلظت و تعداد ذرات  در اتاق پاک بر اساس  استاندارد 3-14644 ISO بود. هم چنین الگوی جریان و پراکنش  ذرات در اتاق پاک با کلاس پاکیزگی C با استفاده از  تکنیک  دینامیک سیالات محاسباتی  شبیه سازی گردید.
یافته ها: نتایج نشان داد که مسیر حرکت ذرات و چگونگی توزیع و پراکنش ذرات در اتاق پاک به طور کامل تابع شکل جریان و الگوی جریان هوا در اتاق پاک می باشد . همچنین نتایج حاصل از شبیه سازی ذرات در اتاق پاک نشان داد که خروجی های دیواری راندمان بالای 70 درصد در حذف ذرات 0/5 و 5 میکرون دارد.
نتیجه گیری :  این مطالعه نشان داد  که وجود ابزار و تجهیزات موجود در اتاق پاک بر الگوی جریان هوا و در نهایت بر راندمان حذف ذرات در اتاق پاک تاثیر می گذارد و در نهایت نتایج حاصل از شبیه سازی پراکنش ذرات در اتاق پاک نشان داد که الگوی جریان هوا بیشترین تاثیر را بر حدف ذرات در اتاق پاک دارد.


داوود افشاری، عاطفه سیاهی آهنگر، ساناز محی پور، کامبیز احمدی انگالی، سیمین امیرمعزی،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: اندازه گیری حداکثر ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﻛﺎﺭ ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ افراد ﺩﺭ ﺍﻳﺠﺎﺩ ﺗﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺗﻄﺎﺑﻖ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮﮊﻳﻚ ﺑﻴﻦ فرد ﻭ ﻭﻇﺎﻳﻔﻲ ﻛﻪ ﺩﺭ ﻳﻚ ﺷﻐﻞ ﺧﺎﺹ ﺑﺮﻋﻬﺪﻩ ﻭﻱ ﻗﺮﺍﺭ ﻣﻲ ﮔﻴﺮﺩ، اهمیت بسیار زیادی دارد. لذا هدف از مطالعه حاضر  بررسی تاثیر مولفه های آنتروپومتریکی و دموگرافیکی برروی ظرفیت انجام کار فیزیکی بود.
روش بررسی: در این مطالعه 60 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اهواز بصورت داوطلبانه انتخاب شدند. برای گردآوری اطلاعات از چک لیستی متشکل از دو بخش استفاده شد. بخش اول اطلاعات دموگرافیک و بخش دوم شامل ابعاد آنتروپومتریکی افراد بود. حداکثر ظرفیت هوازی دانشجویان با استفاده از دوچرخه ارگومتر و به کمک پروتکل آستراند ارزیابی شد. ارتباط بین متغییر های آنتروپومتریکی و دموگرافیکی با حداکثر ظرفیت هوازی افراد با استفاده از آزمون همبستگی پیرسون و آنالیز رگرسیون مورد بررسی قرار گرفت.
یافته ها: میانگین حداکثر ظرفیت هوازی دانشجویان برابر lit/min  0/56 ± 2/19  و ml/kg. min 8/97±95/35 برآورد شد. نتایج آزمون آماری نشان داد که بین حداکثر ظرفیت هوازی و جنس، وزن، قد، درصد چربی بدن (p 0.01) و پهنای شانه (p ≤ 0.04) همبستگی قوی وجود دارد.
نتیجه گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان داد که از بین فاکتورهای دموگرافیکی تنها جنس و از نظر ابعادآنتروپومتریکی، وزن، قد، پهنای شانه و در صد چربی  بر روی حداکثر ظرفیت هوازی تاثیر معناداری دارند. لذا با استفاده از معادلات رگرسیون ذکر شده در ایـن مطالعه میتوان با توجه به جنس و ابعاد آنتروپومتریکی میزان ظرفیت انجام کار را تخمین زد.

پروانه یاراحمدی، سولماز دشتی، غلامرضا سبزقبائی،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: ارزیابی عملکرد و تعیین اثربخشی سیستم مدیریتی از جمله سیستم مدیریت HSE (Health Safety Environment)  به منظور دست یافتن به بهبود مستمر در سازمان­ها امری اجتناب­ناپذیر است.
مواد و روش: این پژوهش به‌منظور ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران از نظر عملکرد HSE با استفاده از روش تصمیم‌گیری چند معیاره (AHP و TOPSIS) در مجتمع بندری امام خمینی (ره) و ارائه راهکارهای مدیریتی در راستای پیشبرد و بهبود وضعیت HSE پیمانکاران در این مجتمع صورت پذیرفت.
نتایج: بدین منظور پس از شناسایی 38 پیمانکار، با استفاده از تکنیک دلفی 4 معیار و 22 زیر معیار تعیین گردید و با استفاده از روش AHP (Analytical Hierarchy Process) معیارها و زیرمعیارها وزن دهی و اولویت‌بندی گردید، که معیار مدیریتی با وزن 0/586 بالاترین امتیاز و معیار محیط­زیستی با وزن 0/085 پایین­ترین امتیاز، همچنین زیرمعیار نیروی متخصص HSE با وزن 0/272 بالاترین و فضای سبز با وزن 0/006 پایین‌ترین وزن را به خود اختصاص دادند. در پایان با استفاده از تکنیک TOPSIS (Technique for Order Preference by Similarity to Ideal Solution) ارزیابی و رتبه‌بندی پیمانکاران از نظر عملکرد HSE انجام شد. نتایج نشان داد که از لحاظ عملکرد HSE شرکت T.GH.KH (تخلیه و بارگیری مواد فله- نت خشکی و تخلیه و بارگیری) با امتیاز 0/9452 در رتبه اول، شرکت A.N.A (خدمات دریایی و بندری- نت خشکی و تخلیه و بارگیری) با امتیاز 0/9367 در رتبه دوم و شرکت G.A (خدمات دریایی و بندری- نت خشکی و تخلیه و بارگیری) با امتیاز 0/9264 در رتبه سوم قرارگرفتند. همچنین پیمانکاران براساس عملکرد HSE در سه سطح خوب (9 پیمانکار)، متوسط (22 پیمانکار) و ضعیف (7 پیمانکار) سطح‌بندی شدند.
نتیجه­گیری:  براساس شاخص­های تعیین شده، عملکرد مدیریت HSE در اکثر شرکت­های پیمانکاری در وضعیت مطلوب و تعداد محدودی از شرکت­ها در سطح خوب و قابل قبول بود. این وضعیت مطلوب می­تواند ناشی از استقرار سیستم مدیریت HSE و میزان تعهد پیمانکاران در رعایت الزامات HSE باشد.


مصطفی میرزایی علی آبادی، ایرج محمدفام، احمدرضا احمدی گهر،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: اکتشاف و توسعه صنایع نفت و گاز همواره با ریسک های متعددی از قبیل تلفات نیروی انسانی، آلودگی های زیست محیطی و ازبین رفتن تجهیزات ومنابع همراه است. یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین خطرات صنعت حفاری در زمینه نفت و گاز، خطر فوران  چاه‌های نفت و گاز است. فوران چاه می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری از قبیل انفجار، تلفات شدید انسانی و فجایع زیست‌محیطی منجر گردد. آنالیز ریسک یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی خطرات، طراحی اقدامات کاهشی خطر و افزایش سطح ایمنی در این صنایع است. در همین راستا مطالعه حاضر با  هدف شناسایی و آنالیز علل ریشه ایی منجر به سیلان و وقوع فوران درچاه‌های اکتشافی نفت و گاز، با استفاده از تکنیک آنالیز پاپیونی BTA و رویکرد شبکه بیزین BN در بخش ساحلی صنعت حفاری ایران انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی رویدادهای پایه دخیل در بروز سیلان (Kick) از آنالیز درخت خطا (FTA) و برای ارزیابی لایه های ایمنی کنترل کننده فوران و همچنین پیامدهای  احتمالی ناشی از سیلان از جمله  رخداد فوران از آنالیز درخت رویداد(ETA)  استفاده گردید. سپس با ترکیب روش های FTA و ETA  بوسیله تکنیک پاپیونی Bow Tie Analysis (BTA)  سناریو های احتمالی حادثه و همچنین پیامدهای ناشی از رخداد سیلان شناسایی شد. در نهایت با استفاده از شبکه بیزین BN میزان احتمال فوران و سایر پیامد های  حاصل از وقوع سیلان درچاه محاسبه گردید.
 
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده درمجموع 24 علت یا نقص (رویداد پایه) در بروز رویداد اصلی یا همان سیلان دخالت دارند. همچنین 7 لایه کنترلی در پیشگیری از وقوع فوران شناسایی گردید. رویداد های پایه همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و پیامدهای بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات رخداد هریک در سمت راست دیاگرام BTA مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی (سیلان) و پیامد نهایی(فوران) به ترتیب  9 ×10-2  و 3.5 ×10-5 محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، ورود به لایه پرفشار در سازند حفاری و کاهش فشار ته چاهی به‌عنوان مهم‌ترین علل ریشه ای در ایجاد سیلان شناخته شده اند. همچنین از بین لایه های کنترلی فوران تشخیص به موقع سیلان و عملکرد صحیح سیستم فوران گیر سرچاهی (BOP) Blowout Preventer ، مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع فوران ایفا می کنند.


خانم سحر رشیدی، آقای رسول یاراحمدی، دکتر سید محمد شبیری، آقای مرتضی منصوریان،
دوره 6، شماره 1 - ( بهار 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: عملکرد سازمان در زمینه آموزش HSE (Health, Safety and Environment) پیش‌نیازی برای بهبود مستمر سیستم‌های مدیریت (HSE) است. ارائه آموزش‌های موفق نیاز به شناخت و توسعه عوامل‌ تأثیرگذار مانند شاخص‌های کلیدی عملکردی دارد و نمی‌توان به شاخص‌هایی از قبیل هزینه و سرانه آموزشی که به‌طور معمول درحال استفاده هستند، اکتفا نمود. در این ارتباط، پژوهش حاضر با هدف شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های مهم در عملکرد آموزش بهداشت، ایمنی، محیط زیست و انرژی انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش حاضر در چهار گام طراحی و اجرا شده است. ابتدا ادبیات پژوهش بررسی شدند و شاخص‌های عملکردی آموزش شناسایی گردیدند و پایایی و روایی آن‌ها توسط گروهی از متخصصان مورد بررسی قرار گرفت. در گام سوم، معیارهای مناسب جهت رتبه‌بندی شاخص‌های عملکردی آموزش HSEE (Health, Safety, Environment & Energy) با استفاده از ادبیات موجود انتخاب گردیدند و در گام چهارم، ابراز پژوهش که چک‌لیستی مشتمل بر 43 شاخص کلیدی عملکردی آموزش HSEE براساس معیارهای اسمارت بود در اختیار متخصصان قرار گرفت. سپس، داده‌ها با تلفیق فن تحلیل سلسله‌مراتبی و فن تاپسیس فازی تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: بر مبنای نتایج، بیشترین وزن مربوط به معیار مشخص‌بودن با وزن 346/0 بود. در ارتباط با بیشترین اهمیت نسبی شاخص‌ها نیز نحوه برگزاری دوره‌ها به‌صورت کارگاهی (516/0CCI= نحوه برگزاری دوره‌ها به‌صورت الکترونیکی (508/0CCI=) و میزان مشارکت افراد در آموزش‌ (505/0CCI=) رتبه‌های یک تا سه را به خود اختصاص دادند.
نتیجه‌گیری: به‌کارگیری شاخص‌های منتخب با توجه به حساسیت و نقش به‌سزای آموزش در بهبود سیستم‌های مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست از ضروریات به‌کارگیری این شاخص‌ها در کنار دیگر شاخص‌های این سیستم می‌باشد.
سقراط عمری شکفتیک، فرشاد حسینی شیرازی، رسول یاراحمدی، محبوبه رسولی، مسعود سلیمانی دودران، آزاده اشتری نژاد،
دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه امکان استفاده از نانومواد به دلیل اندازه و ویژگی‌های منحصر به فرد آن‌ها در عرصه‌‌های مختلف علم و فناوری فراهم شده است. از سوی دیگر‌، همین ویژگی‌های منحصر به فرد نانومواد باعث شده است که نگرانی‌های زیادی در ارتباط با اثرات احتمالی این مواد بر انسان و محیط زیست به وجود آید. مواجهه شغلی مهم‌ترین راه مواجهه انسانی با نانومواد می‌باشد. در این راستا، مطالعه حاضر به‌منظور بررسی علائم کارکنان شرکت‌های فعال در زمینه نانوفناوری در شهر تهران انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: ابتدا یک پرسشنامه علائم غیراختصاصی به وسیله گروهی از متخصصان طراحی و اعتبارسنجی گردید. سپس شرکت‌های نانوفناوری شناسایی‌شده و پرسشنامه‌ها در اختیار کارکنان این شرکت‌ها قرار گرفتند. در نهایت، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 22 آنالیز گردیدند.
یافته‌ها: نتایج نشان دادند که پرسشنامه طراحی‌شده از روایی و پایایی خوبی برای انجام مطالعه برخوردار است. میانگین سنی کمتر از 34 سال و میانگین سابقه کاری کمتر از هفت سال کارکنان نشان از جوان‌بودن نانوفناوری در کشور دارد. نتایج این مطالعه حاکی از آن بودند که فراوانی علائم پوستی (مانند زبری، خارش و قرمزی)، تنفسی (مانند سرفه، عطسه و سوزش گلو) و چشمی (مانند سوزش، خارش و قرمزی) در میان کارکنان شرکت‌های نانوفناوری نسبتاً زیاد می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج حاکی از بالا‌بودن برخی از علائم در میان کارکنان شرکت‌های مورد بررسی بودند؛ از این رو به‌کارگیری اقدامات کنترلی برای کاهش مواجهه و تماس کارکنان با نانومواد و به دنبال آن کاهش علائم مورد بررسی ضروری به نظر می‌رسد.
آقای عمران احمدی، اقای کاظم سروستانی، اقای سید باقر مرتضوی، اقای حسن اصیلیان،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

زمینه و هدف: هرچند Boilover با فراوانی کمی اتفاق می‌افتد، اما درصورت وقوع، می‌تواند باعث آسیب شدید به افراد و تجهیزات اطراف مخزن شود. پیش‌بینی پیامد ناشی از وقوع پدیده Boilover نقش مهمی در اتخاذ استراتژیهای مناسب برای اطفاء حریق مخازن ذخیره اتمسفریک دارد. هدف از این مطالعه پیش­بینی پیامد توپ آتش ناشی از وقوع پدیده Boilover با استفاده از مدل‌های تجربی می‌باشد.
روش بررسی: مطالعه حاضر از نوع توصیفی تحلیلی می‌باشد. ابتدا مدل‌های تجربی مختلف ارائه شده برای پیش­بینی پیامد Boilover  شناسایی شدند. سپس مدل­ها برای پیش­بینی هندسه آتش توپی ناشی از Boilover و شار حرارت تشعشی آن در اطراف مخزن به کار رفتند. نتایج پیش بینی مدل­ها با داده‌های یک مطالعه آزمایشگاهی در مقیاس کوچک و یک حادثه در مقیاس بزرگ مقایسه شد.
یافته‌ها: بر اساس نتایج، خطای مدل INERIS و Buang برای پیش بینی شار حرارتی تشعشعی در اطراف مخزن کار آزمایشگاهی به ترتیب 23 و 31 درصد بود. همچنین خطای این دو مدل برای حادثه واقعی به ترتیب 52 و 71 درصد بود.
نتیجه‌گیری: مدل­های INERIS و Buang برای پیش­بینی پیامدهای توپ آتش ناشی از Boilover نسبت به سایر مدل ها خطای کمی نشان دادند. نتایج این مطالعه می‌تواند در ارزیابی ریسک Boilover در مخازن اتمسفریک مورد استفاده قرار گیرد و به فرماندهان حادثه در مورد تصمیم‌گیری به منظور انتخاب استراتژی‌ها و تاکتیک‌های مناسب فرماندهی حریق مخازن اتمسفریک کمک نماید.
محمد رضا سرواحمدی فر، ایرج محمدفام، علی اکبر فضائلی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

مقدمه: در توسعه پایدار، انسان ‌محور توسعه بوده و سزاوار تأمین بهداشت و ایمنی می‌باشد. رشد شتابان صنعتی شدن در کنار توجه ناکافی به اصول ایمنی، باعث بالا رفتن نرخ حوادث شغلی در کشورهای درحال‌توسعه شده است. مطالعه حاضر با هدف برآورد سال‌های ازدست‌رفته عمر به علت حوادث ناشی از کار کارگران تحت پوشش سازمان تأمین اجتماعی کشور از سال ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۶ انجام گرفت. 
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی- مقطعی بوده و بر روی آمار حوادث ناشی از کار سازمان تأمین اجتماعی کشور با استفاده از شاخص دالی اجرا گردید. جهت برآورد بار ناتوانی از درصدهای ازکارافتادگی استفاده شد. تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی و مجموع سال‌های ازدست‌رفته (دالی) با لحاظ ارزش‌های اجتماعی با استفاده از نرم‌افزار اکسل محاسبه گردید.
یافته‌ها: نتایج نشان داد تعداد سال‌های ازدست‌رفته (دالی) به علت حوادث ناشی از کار، ۱۸۱۹۰۰ سال می‌باشد که 15/8 درصد سهم تعداد سال‌های ازدست‌رفته به علت مرگ زودهنگام و 84/2 درصد سهم سال‌های تلف‌شده به علت ناتوانی می‌باشد. بیشترین سال‌های ازدست‌رفته به‌واسطه حوادث ناشی از کار، مربوط به فعالیت‌های ساختمانی با ۳۹۸۶۰ سال (21/9درصد) می‌باشد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نظارت ناکافی بر فعالیت‌های ساختمانی و لزوم آموزش‌های بدو استخدام در کارگران و پیمانکاران ساختمانی را گوشزد می‌نماید.
واژه‌های کلیدی: شاخص دالی، حوادث شغلی، سازمان تأمین اجتماعی، سال‌های ازدست‌رفته، مرگ، ناتوانی


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :