乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای ارقامی

شیرازه ارقامی، حکیمه نوری پرکستانی، روح ا... نوریان، محمد علی کریمی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: دردهای اسکلتی- عضلانی یک موضوع مهم در دنیای امروز و یکی از بزرگترین مشکلات بهداشت شغلی کشور‌های رو به رشد است. در مشاغل اداری نیز، به علت حفظ فشارهای ناشی از پوسچرهای نادرست طولانی‌ مدت، این دردها شایع است. از طرفی شیوع این دردها می­تواند باعث کاهش رضایت شغلی در کارکنان شود و سازمان را در معرض خطر کاهش بهره­وری قرار دهد. مطالعه حاضر با هدف تعیین فراوانی درد‌های اسکلتی- ماهیچه‌ای و رضایت شغلی کارکنان یکی از شرکت‌های گاز صورت گرفت.

  روش بررسی: 乐动体育开户این مطالعه مقطعی روی همه کارکنان اداری یکی از شرکت‌های گاز کشور (142نفر) صورت گرفت. ابزار‌های اندازه ‌ گیری دربردارنده پرسشنامه گردآوری اطلاعات دموگرافیک، دو پرسشنامه برای گردآوری دردهای اسکلتی-عضلانی (نوردیک) و پرسشنامه رضایت شغلی مینه‌سوتا بود. داده‌‌های گرد‌آوری ‌ شده در SPSS13 و با استفاده از آزمون آماری کای دو تحلیل گردید.

  یافته ها: بیشترین شکایات از دردهای اسکلتی-عضلانی در یک سال گذشته به ترتیب برای گردن 52درصد، کمر 2/35درصد و پشت 8/33درصد بود. 4/40درصد کارکنان، میزان رضایت شغلی بالایی را ابراز داشته اند. با این وجود آزمون‌های آماری ارتباط معناداری را میان آموزش درباره پوسچر کاری مناسب و رضایت شغلی(023/0 pvalue= ) و نیز وجود درد شانه و رضایت شغلی نشان دادند(02/0 pvalue= )

  نتیجه‌گیری: با توجه به میزان شیوع بالای دردهای اسکلتی-عضلانی و ابراز 4/50 درصدی رضایت شغلی متوسط توسط کارکنان این مجموعه، لزوم مداخله ارگونومیک برای اصلاح ایستگاه‌های کار ضروری به نظر می‌رسد.


شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، میلاد نسب الحسینی،
دوره 2، شماره 2 - ( تابستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户 امروزه شیوع بالایی از درد‌های اسکلتی-عضلانی را درر رانندگان کشور‌های رو به رشد  گزارش می­شود. با وجود این در ایران تحقیقات بسیار کمی در این زمینه بر رانندگان اتوبوس‌های بین شهری انجام‌گرفته است. مطالعه حاضر باهدف تعیین میزان شیوع دردهای اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری زنجان انجام شد..

روش بررسی: در این مطالعه توصیفی-مقطعی که در کمیته اخلاق دانشگاه علوم پزشکی زنجان تأییدشده است، پرسشنامه علائم اختلالات اسکلتی-عضلانی نوردیک و پرسشنامه مربوط به ویژگی‌های فردی برای همه رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شهر زنجان (89 نفر) در محل پایانه‌های مسافربری این شهر تکمیل شدند. تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارSPSS乐动体育开户 نسخه 11 صورت گرفت.

یافته ها: بیش‌ترین شیوع درد‌های اسکلتی-عضلانی در میان شرکت‌کنندگان برای 12ماه اخیر به ترتیب در نواحی کمر (2/47درصد)، گردن (2/38درصد)، شانه‌ها و زانو‌ها (27درصد)، باسن-ران (9/16درصد)، پشت (7/15درصد)، پا و قوزک پا (4/12درصد)، مچ و دست (1/9درصد) و آرنج (9/7درصد) گزارش شدند. متغیرهایی همانند ورزش روزانه، مصرف سیگار، سابقه کاری و سن با وجود درد در نواحی مختلف بدن در رانندگان در 12 ماه و 7 روز اخیر ارتباط معنی‌دار داشت (pvalue<0.05). اما میان این متغییر‌ها با بازماندگی از فعالیت در 12 ماه اخیر رابطه معنی‌دار یافت نشد.

نتیجه گیری乐动体育开户: یافته‌های این مطالعه نشان داد اختلالات اسکلتی-عضلانی در رانندگان اتوبوس‌های بین شهری شیوع بالایی دارد و با وجود تلاش‌های انجام‌شده برای تناسب ارگونومیک ایستگاه کار رانندگان و ایزولاسیون ارتعاشات صندلی راننده، همچنان درد‌های ناحیه کمری و گردنی بیش‌ترین شیوع را در میان رانندگان دارند.


شیرازه ارقامی، کوروش کمالی، فائزه رادان فر،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: بار کاری زیاد منجر به افزایش خطای انسانی، کاهش کیفیت و ایمنی ارائه مراقب و کاهش کیفیت زندگی کاری پرستار می‌شود. از این رو ارزیابی بار کاری در پرستاران، که با جان انسان سروکار دارند، حائز اهمیت است. هدف از این مطالعه، تعیین میزان بار کاری ناشی از اجرای وظایف در شغل پرستاری می‌باشد.

روش بررسی: این مطالعه از نوع توصیفی- تحلیلی است که به صورت همه شماری از 214 پرستار شاغل در بخش‌های مختلف یک از بیمارستان‌ آموزشی انجام شد. پس از اخذ رضایت آگاهانه از شرکت‌کنندگان، جهت گردآوری داده از پرسشنامه شاخص بار کاری (NASA-TLX) NASA استفاده شد، که سطح مطلوب نمره آن کمتر از 50درصد است. برای تجزیه و تحلیل اطلاعات از آمار توصیفی و آزمون‌های همبستگی پیرسون و آنالیز واریانس یکطرفه در سطح معناداری 05/0 در محیط SPSS乐动体育开户 نسخه 11 استفاده شد.

یافته ها: نتایج حاکی از آن بود که در شغل پرستاری فشار ذهنی درک شده بیش از دیگر زیر مقیاس‌های NASA-TLX است (001/0>P). همچنین میانگین بار کاری درک شده بیش از 50درصد بود. بین میانگین نمره کل بار کار شاخص NASA-TLX乐动体育开户 با سن (001/0>)، سابقه کار (001/0>)، نوبت کار (02/0)، و بخش (001/0>) ارتباط معنادار یافت شد.

نتیجه گیری: با در نظر گرفتن نتایج به دست آمده اجرای برنامه‌های مؤثر به منظور تعدیل و کاهش بار کاری در جهت ارتقاء عملکرد پرستاران لازم خواهد بود. 


رحیم گودرزی، شیرازه ارقامی، مصطفی پویاکیان،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: فرهنگ ایمنی واژه ای است که مکررا و در ارزیابی وضعیت ایمنی شرکتها مورد استفاده قرار می گیرد. هدف از مطالعه حاضر بررسی مولفه های موثر بر فرهنگ ایمنی سازمانی در نیروگاههای حرارتی  ایران  است.

روش بررسی: دراین مطالعه کیفی از نوع نظریه مبنایی، داده ها با استفاده از رویکرد تلفیقی و از طریق مشاهده میدانی، مصاحبه انفرادی، مصاحبه و بحثگروهی متمرکز با 19نفر از گروه های کاری مختلف در سه نیروگاه حرارتی ایران(شازند، شهید رجایی قزوین و نیروگاه رامین اهواز) تولید شد. روش تحلیل مضمون در استخراج و تعیین فاکتورهای موثر استفاده شد.

یافته ها:乐动体育开户 تحلیل محتوا نه دسته از مولفه های موثر بر فرهنگ ایمنی را شناسایی نمود که عبارت بودند از: (1) آموزش، آگاهی و صلاحیت (2) نگرش، رهبری و تعهد مدیریت ارشد سازمان 3) قوانین و مقررات، رویه ها و دستورالعملهای کاری (4) مدیریت ایمنی و بحران( (5) عوامل فردی (6) سبک مدیریت و ارتباطات سازمانی (7) مشارکت و تعهد سازمانی کارکنان، سرپرستان و مدیران میانی (8) عوامل برون سازمانی (9) تامین زیر ساختها و مدیریت منابع.

نتیجه گیری:乐动体育开户 نتایج نشان داد که برای دستیابی به یک فرهنگ عالیه ایمنی می بایست با بهبود وضعیت در هر یک از مولفه های شناسایی شده، متناسب با شرایط هر سازمان در بازه های زمانی تعیین شده نسبت به ارزیابی وضعیت فرهنگ ایمنی و بهبود آن و دسترسی به اهداف از پیش تعیین شده اقدام نمود.


زهرا نجفی، شیرازه ارقامی،
دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1397 )
چکیده

مقدمه: امـروزه تصـادفات و خسـارات ناشـی از آن یکی از مشـکلات عمـده حمـل‌ونقـل جـاده ای در کشور است. در پدید آمدن تصادفات رانندگی، چهار عامل انسان، جاده، وسیله نقلیه و محیط تأثیر دارند. در این میان عامل انسان (راننده)70 تا 90درصد نقش دارد. بنابراین مطالعه حاضر به‌منظور شناسایی و ارزیابی خطاهای راننده با استفاده از روش Cognitive Reliability Error Analysis Method (CREAM) انجام گرفت.
روش بررسی: مطالعه حاضر، یک مطالعه توصیفی- مقطعی است که برای یک سناریوی مشخص از وظایف رانندگی اجرا گردید. در این مطالعه ابتدا با استفاده از روش واکاوی سلسله مراتبی(HTA) وظایف شغلی رانندگی برای سناریوی مورد نظر واکاوی شد.
یافته ها: بر اساس نتایج سناریوی مورد نظر، برای نه وظیفه راننده در بردارنده بستن کمربند ایمنی، کنترل نشانگرها، شروع حرکت، تغییر شتاب، تغییر مسیر، تنظیم فاصله، توقف خودرو، خاموش کردن، باز کردن کمربند ایمنی نوع سبک کنترل تاکتیکی تعیین گردید و بر اساس نتایج روش گسترده CREAM میزان خطای اجرا (17/87درصد)، خطای مشاهده (18/75درصد) و خطای تفسیر (9/38درصد) تعیین گردید.
نتیجه‌گیری: در مطالعه حاضر مطابق با روش اولیه CREAM چهارمورد شرایط کاهنده عملکرد شناسایی شد، عامل شرایط کار با یک مورد و انجام دو یا چند کار بطور هم‌زمان با سه مورد به‌عنوان مؤثرترین عوامل کاهنده عملکرد شناسایی شدند که می‌توان با کاهش آنها موجب کاهش احتمال خطای راننده شد. همچنین مطابق با روش گسترده CREAM 32 خطا برای راننده شناسایی شد. بیشترین خطاهای شناختی دربردارنده خطای اجرا و مشاهده می‌باشد که با توجه به کنترل‌های پیشنهادشده می‌توان زمینه کاهش احتمال خطای انسانی را فراهم آورد.
 

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :