乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای بابامیری

عباس مرادی، رشبد حیدری مقدم، مجید معتمد زاده، جواد فردمال، محمد بابامیری،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی - عضلانی از مهمترین عوامل آسییب زای شغلی و ناتوان کننده در محیط کار می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مداخله ارگو نومیک به منظور کاهش این ناراحتی ها می باشد.

روش بررسی: این مطالعه مداخله ای بر روی 126 نفر از کارگران واحدهای تعمیر و نگهداری یک شرکت تولید سیمان به روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت.به منظور جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله، از پرسشنامه نوردیک، روش QEC و چک پوینت نکات بازبینی ارگونومی استفاده شد. ،مداخلات با اجرای راه حل های ساده و عملی،آموزش و انجام حرکات اصلاحی منتخب صورت گرفت.داده های جمع آوری شده با آزمون مک نمارتوسط نرم افزار SPSS-22  تجزیه و تحلیل شدند .

یافته ها:乐动体育开户 آنالیز داده ها تفاوت معنی داری در شیوع اختلالات طی یک هفته  قبل و بعد از مداخله نشان داد ( P-value<0.001). بطوری که شیوع اختلالات طی هفته گذشته قبل از مطالعه در نواحی کمر، زانو،  به ترتیب  62.70٪ و60.32 ٪ و بعد  از مداخله به 46.03٪ و 43.65٪ کاهش یافت.

نتیجه گیری: طبق روش QEC (65.87%) از تعمیر کاران صنعت سیمان ، در سطح ریسک بالا بودند و ناراحتی های کمر و زانو از شیوع الایی برخوردار بود.که کاربرد راه حل های ساده، کم هزینه و مشارکتی نکات بازبینی ارگونومی همراه با حرکات اصلاحی منتخب منجر به کاهش قابل توجه این ناراحتی ها گردید.


جلیل درخشان، محمد بابامیری، رستم گلمحمدی، مجید معتمدزاده، مریم فرهادیان،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: صدای فرکانس کم از مهمترین منابع مولد صدا در محیط است، برخی از تفاوتهای فردی مانند برونگرایی، روان رنجور خوئی و حساسیت به صدا فاکتورهای موثر در تاثیر صدا بر عملکردهای شناختی هستند. هدف این تحقیق بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) بر عملکرد شناختی در حضور صدای فرکانس کم می باشد.

روش بررسی: پژوهش حاضر از نوع مداخله­ای می­باشد. جامعه پژوهش دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی همدان بودند که از میان آنها تعداد 120 نفر به روش نمونه­گیری هدفمند (60 نفر برونگرا و 60 نفر درونگرا) انتخاب و به مطالعه وارد شدند. با شبیه سازی محیط واقعی هر یک از افراد مورد مطالعه در ترازهای صوتی 50، 60 و 70 دسی بل به مدت 40 دقیقه در معرض مواجهه قرار گرفتند. در حین مواجهه با استفاده از  آزمون عملکرد پیوسته دیداری شنیداری عملکردهای شناختی افراد مورد بررسی قرار گرفت. 

یافته­ها: نتایج نشان داد که صدای فرکانس کم مولفه­های عملکرد شناختی را به صورت منفی تحت تاثیر قرار میدهد و با افزایش تراز فشار صوت از 50 به 70 دسی بل عملکردهای شناختی کاهش می­یابند(p<0/05). بررسی اثر تیپ شخصیتی (درونگرایی/ برونگرایی) و جنسیت افراد نشان داد که در درونگراها و زنان عملکردهای شناختی بیشتر تحت تاثیر قرار میگیرند(p<0/05).

نتیجه گیری: نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که تراز فشار صوت صدای فرکانس کم اثرات متفاوتی را بر پارامترهای عملکرد شناختی افراد برونگرا و درونگرا دارد، و این تاثیر منفی در افراد درونگرا به صدای فرکانس کم بیشتر است، همچنین ارتباط معناداری را بین صدا و جنس نشان داد.


یداله حمیدی، سعید بشیریان، محمد بابامیری، بنیامین نوروزی شادمانی، قدرت اله روشنایی،
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

مقدمه: اگرچه استرس شغلی نشانه شایعی در تمام مشاغل است، بروز آن در اعضای تیم بهداشتی حائز اهمیت بیشتری است. هدف از انجام تحقیق، بررسی رابطه بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی در بین کارکنان شبکه بهداشت و در مان میباشد.
روش بررسی: این پژوهش از نوع توصیفی/ تحلیلی و همبستگی بوده که جامعه آماری کارکنان شبکه بهداشت و درمان شهرستان اسدآباد بود و باحجم نمونه 214  نفر، در سال  95-1394 اجرا گردید. داده ­ها با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد؛ استرس شغلی اسیپو و فرسودگی شغلی مسلش، با روش نمونه گیری طبقه ای- نسبی جمع‎آوری گردید. تحلیل داده ها به روش همبستگی و رگرسیون، و باستفاده از نرم افزار SPSS 20  انجام شد.
یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی ارتباط معنی­دار از نظر آماری وجود دارد (0/579r =  ، 0/0001 = p- Value ) ولی ارتباط بین استرس شغلی، فرسودگی شغلی، با متغیرهای زمینه­ ای افراد مورد مطالعه، شامل: سن، جنس، سابقه کار و سطح تحصیلات؛ در تجزیه و تحلیل های تک متغیره معنی دار نیست. نتایج رگرسیون خطی بیانگر آن هستند که ارتباط بین استرس شغلی و فرسودگی شغلی با هیچکدام از متغیرهای زمینه ای معنی دار نمی باشد. همچنین نتایج رگرسیون نشان داد که بین سن و فرسودگی شغلی یک رابطه مرزی وجود دارد.
نتیجه­ گیری: با توجه به نتایج بدست آمده بنظر می رسد؛ بکارگیری راه کارهای کاهش استرس شغلی و کاهش فرسودگی شغلی موجب ارتقای کیفیت ارئه خدمات به مراجعین و تامین رفاه و ارتقائ سطح زندگی کارکنان و کارآیی در شبکه های بهداشتی درمانی گردد.

حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان،
دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1397 )
چکیده

مقدمه: آتش‌نشانی شغلی استرس‌زا و نیازمند فعالیت‌های جسمی و روحی بالایی می‌باشد. وجود عدم توازن بین ادراک از توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی از خستگی می تواند پیامدهای جدی در این رسته شغلی ایجاد نماید. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تأثیر متغیرهای فردی آتش‌نشان‌ها صنعتی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می­باشد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی در 107 آتش‌نشان‌ صنعتی در سال96  انجام شد. از پرسشنامه عدم توازن تلاش-پاداش، مقیاس نیاز به بازیابی (از خستگی) و چک لیست اطلاعات فردی برای جمع‌آوری داده­ها استفاده شد. داده‌های با آزمون رگرسیون دوگانه و خطی ساده توسط نرم‌افزار spss نسخه 16 و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بیش از 70 درصد افراد حاضر در مطالعه از لحاظ ادراک از توازن تلاش-پاداش و مقیاس نیاز به بازیابی، وضعیت مطلوبی را گزارش نمودند. نتایج مدل رگرسیون نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین متغیرهای سمت شغلی و وضعیت قرارداد با مقیاس نیاز به بازیابی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین متغیرهای نوع قرارداد، اختلال در خواب، سابقه بیماری و مصرف داروهای خواب‌آور با تعهد افراطی وجود داشت. اما برای  ادراک از توازن تلاش- پاداش تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مطلوبی از لحاظ پارامترهای ادراک از توازن تلاش- پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می­باشد. ولی برای داشتن شرایط شغلی مطلوب‌تر، می‌توان با توجه به متغیرهای فردی برنامه‌های مداخله‌ای مناسب داشت.
 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :