乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای حیدری مقدم

ایرج محمدفام، رشید حیدری مقدم، سیدمحمد حسن‌الحسینی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:در دنیای اقتصادی و رقابتی امروز، یکی از پارامترهای مهم و تأثیرگذار برای انجام هر گونه مداخله‌ای؛ وجود تحلیل هزینه-سود است. هدف این مطالعه ارزیابی اثرات مداخلات ارگونومیک و تحلیل هزینه–سود آن در شرکت مهندسی و ساخت بویلر و تجهیزات است.

روش بررسی: ابتدا کلیۀ ایستگاه‌های کاری شرکت با روش QEC ارزیابی شد. سپس ایستگاه‌های کاری که نمرۀ QEC آن بالاتر از 70 درصد بود با روش OWAS ارزیابی گردید. با تجزیه و تحلیل نتایج دو تکنیک؛ ایستگاه "جوشکاری هارپ" بعنوان ایستگاه بحرانی انتخاب شد.در ادامه به ارزیابی بار کاری ذهنی ایستگاه منتخب با استفاده از روش NASA-TLX پرداخته شد. سپس با ارائۀ راه‌کارهای ممکن در کمیته‌های تخصصی راه‌کار نهایی انتخاب و با استفاده از ابزار CyberManS،ارزیابی هزینه-سود آن انجام شد. پس از پیاده‌سازی مداخله، ایستگاه کاری مجدداً مورد ارزیابی‌های ارگونومی قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج بررسی‌های انجام شده نشان داد که نمرۀ نهایی ارزیابی ارگونومی به روش‌هایQEC،OWAS و شاخص باری کاری سازمان هوافضای آمریکا(NASA-TLX)乐动体育开户 در قبل از مداخله به ترتیب 7/84 درصد، 3 و 4/75 و بعد از مداخله 5/47 درصد، 1 و 7/42 بود. نتایج تحلیل هزینه-سود نشان داد با صرف 110 میلیون ریال هزینه، پس از 5/1 سال، هزینه‌ها برگشته و مداخلات شروع به سوددهی می‌کنند.

نتیجه‌گیری: مداخلات ارگونومیک علاوه‌بر کاهش ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی-عضلانی؛ از طریق افزایش بهره‌وری و تولید، کاهش غرامت پرداختی و کاهش روزهای کاری از دست رفته باعث منافع مالی نیز می‌شوند.


ندا مهدوی، مجید معتمدزاده، عباس مقیم بیگی، علی اشرف جمشیدی، رشید حیدری مقدم،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: خستگی ناحیه شانه از مهمترین فاکتورهای آغازگر اختلالات اسکلتی-عضلانی (Musculoskeletal Disorders: MSDs)  در اندام فوقانی است و در بین قالیبافان، شایعترین MSDها در این ناحیه به وقوع میپیوندد. هدف از این مطالعه یافتن تأثیر قالیبافی در ایستگاه کاری پیشنهادی بر خستگی عضله ذوزنقهای فوقانی (Upper Trapezius: UTr乐动体育开户) طی یک چرخه وظایف شغلی است.

روش کار: در این مطالعه مقطعی 9 زن و 3 مرد مشارکت داشتند. طی 80 دقیقه قالیبافی در یک چرخه از وظایف قالیبافی، امواج الکترومایوگرافی (Electromyography: EMG) عضله UTr راست و چپ به طور پیوسته ثبت شد. پس از پردازش امواج، پارامترهای RMS و MPF به عنوان پارامترهای دامنه و طیف فرکانس امواج تعیین گردیدند. برای آنالیز آماری از روش مدل سریهای زمانی استفاده و نتایج در دستهبندیهای نمودار جاسا قرار گرفتند.

یافتهها: بر اساس روش جاسا در UTr راست، درصد افرادی که خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند، به ترتیب برابر با 58%، 16%، 8% و 8% بودند. همچنین نقطه جاسا برای یک شرکتکننده بر روی محور x واقع شد. به همین ترتیب 50%، 25%، 8% و 16% قالیبافان در UTr乐动体育开户 چپ خود خستگی عضلانی، افزایش تولید نیرو، کاهش تولید نیرو و بازیابی را تجربه کرده بودند.

نتیجهگیری: به طور خلاصه یافتههای این مطالعه نشان داد بیشتر قالیبافان در ایستگاه کاری پیشنهادی، خستگی عضلانی را در عضله UTr تجربه کردند. اهمیت کاربردی این نتایج در طراحی بهینه و ارگونومیک ایستگاههای کاری قالیبافی مورد توجه میباشد. مطالعات آینده، باید بر دیگر عضلات و در بازههای زمانی بزرگتر تمرکز کنند.


عباس مرادی، رشبد حیدری مقدم، مجید معتمد زاده، جواد فردمال، محمد بابامیری،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی - عضلانی از مهمترین عوامل آسییب زای شغلی و ناتوان کننده در محیط کار می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مداخله ارگو نومیک به منظور کاهش این ناراحتی ها می باشد.

روش بررسی: این مطالعه مداخله ای بر روی 126 نفر از کارگران واحدهای تعمیر و نگهداری یک شرکت تولید سیمان به روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت.به منظور جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله، از پرسشنامه نوردیک، روش QEC و چک پوینت نکات بازبینی ارگونومی استفاده شد. ،مداخلات با اجرای راه حل های ساده و عملی،آموزش و انجام حرکات اصلاحی منتخب صورت گرفت.داده های جمع آوری شده با آزمون مک نمارتوسط نرم افزار SPSS-22  تجزیه و تحلیل شدند .

یافته ها: آنالیز داده ها تفاوت معنی داری در شیوع اختلالات طی یک هفته  قبل و بعد از مداخله نشان داد ( P-value<0.001). بطوری که شیوع اختلالات طی هفته گذشته قبل از مطالعه در نواحی کمر، زانو،  به ترتیب  62.70٪ و60.32 ٪ و بعد  از مداخله به 46.03٪ و 43.65٪ کاهش یافت.

نتیجه گیری: طبق روش QEC (65.87%) از تعمیر کاران صنعت سیمان ، در سطح ریسک بالا بودند و ناراحتی های کمر و زانو از شیوع الایی برخوردار بود.که کاربرد راه حل های ساده، کم هزینه و مشارکتی نکات بازبینی ارگونومی همراه با حرکات اصلاحی منتخب منجر به کاهش قابل توجه این ناراحتی ها گردید.


جمشید جودکی، محمد بابا میری، رشید حیدری مقدم، حمید سعیدنیا، یونس محمدی،
دوره 5، شماره 4 - ( زمستان 1397 )
چکیده

سابقه و هدف: با توجه به اهمیت و شیوع بالای اختلالات اسکلتی- عضلانی (Musculoskeletal Disorder پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش بارکاری ذهنی، خستگی و کیفیت خواب در ایجاد اختلالات اسکلتی- عضلانی انجام‌ شد.
مواد و روش‌‌ها: جامعه پژوهش حاضر کارمندان شاغل در مرکز بهداشت شهر بروجرد بودند که براساس نمونه‌گیری تصادفی ساده، ۲۴۳ نفر از آن‌ها به‌عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامه اختلالات اسکلتی- عضلانی کرنل (CMDQ: Cronell Musculoskeletal Discomfort Questionnaire)، پرسشنامه خستگی سوفی (SOFI: Swedish Occupational Fatigue Inventory) و پرسشنامه کیفیت خواب پیتسبورگ (PSQI: Pittsburgh Sleep Quality Questionnaire) بودند. به‌منظور ارزیابی بارکار ذهنی از روش SWAT (Subjective Workload Assessment Technique) استفاده گردید. جهت تجزیه‌ و تحلیل اطلاعات نیز از آزمون‌های آماری ضریب همبستگی Pearson، کای دو و تحلیل رگرسیون با استفاده از نرم‌افزار SPSS ۱۸ بهره گرفته شد.
یافته‌ها: براساس نتایج به‌دست‌آمده از این مطالعه، کمردرد بیشترین میزان شیوع را داشت. نتایج تحلیل همبستگی نشان دادند که بین بارکار ذهنی و خستگی با اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری وجود دارد
(0/05P≤). همچنین بر مبنای نتایج بین کیفیت خواب با اختلالات اسکلتی- عضلانی رابطه معناداری به‌دست آمد(0/05P≤).
نتیجه‌گیری: براساس نتایج پژوهش حاضر می‌توان چنین نتیجه گرفت که با کاهش بارکاری ذهنی، کاهش خستگی و بهبود کیفیت خواب می‌توان احتمال بروز اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارکنان را کاهش داد.

 

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :