乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای زارعی

فاطمه خسروی راد، اسماعیل زارعی، ایرج محمد فام، اسماعیل شجاع،
دوره 1، شماره 3 - ( پاییز 1393 )
چکیده

  زمینه وهدف: جهت کنترل و پیشگیری از حوادث توجه به علل ریشه‌ای وقوع حوادث بسیار حائز اهمیت است. ریسک ایمنی واحدی فرآیندی واقع شده در کلان شهر‌ها بایستی همواره تحت کنترل و مطابق با معیارهای پذیرش ریسک جامعه باشد. در همین راستا، مطالعه حاضر با هدف شناسایی نقص‌های عملکردی و تحلیل علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی ناشی از انتشار گاز در ایستگاه‌های تقلیل فشار شهری انجام گرفت.

  روش­ بررسی: 乐动体育开户نخست با بکارگیری همزمان دو روش آنالیز خطرات عملکردی ( FuHA ) و حالات شکست و تجزیه و تحلیل اثرات آن ( FMEA ) شناسایی محل‌های وقوع شکست به همراه آنالیز کیفی ریسک آن‌ها انجام گرفت. جهت شناسایی و تجزیه و تحلیل علل وقوع حادثه از روش آنالیز پاپیونی) Tie (Bow استفاده گردید.

  یافته‌ها: احتمال وقوع رویداد اصلی مورد نظر (نشت گاز سنسینگ) ، برابر71/0و نرخ وقوع آن 24/1 در سال است. رفتارهای ناایمن (36/0= FP و 446/0= ) بیش‌ترین و علل مکانیکی (133/0= FP و 142/0= ) کمترین سهم در وقوع رویداد اصلی داشتند. در بین پیامدهای نهایی شناسایی شده، انفجار ابر بخار ( VCE ) دارای بیش‌ترین احتمال وقوع (216/0= FP ) و نرخ وقوع(243/0= ) بود.

نتیجه­گیری: پیشگیری از وقوع علل ریشه‌ای و توجه به علل انسانی سهم قابل‌توجهی در کنترل حوادث واحدهای فرآیندی دارد. در روش ترکیبی مورد استفاده در این مطالعه، در صورتی‌که نقش موانع در برابر وقوع علل ریشه‌ای و پیامدهای نهایی در نظر گرفته شود، می‌تواند یک روش مناسب برای شناسایی علل ریشه­ای و کنترل مخاطرات فرآیندی ‌باشد .


محمد جواد جعفری، علی اصغر خواجه‌وندی، سید علی موسوی نجار کلا، محمد امین پور حسینقلی، لیلا امیدی، اسماعیل زارعی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف: عوامل مرتبط با کیفیت هوای محیط کار، عوامل فردی و فاکتورهای مرتبط با نوع کار از ریسک فاکتورهای ایجاد کننده سندرم ساختمان بیمار هستند. مطالعات اپیدمیولوژیک متعددی جهت تعیین شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در ساختمان­های اداری صورت پذیرفته است اما توجه کمتری به ارتباط آن با عوامل محیطی داخل ساختمان شده است. در مطالعه حاضر ارتباط میان علائم ساختمان بیمار با عوامل محیطی داخل دو ساختمان اداری مورد بررسی قرار گرفت.

  روش بررسی: 乐动体育开户در این مطالعه توصیفی - مقطعی علائم ساختمان بیمار در بین کلیه کارکنان دو ساختمان مرکزی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت مورد بررسی قرار گرفتند. جهت ارزیابی علائم سندرم ساختمان بیمار و تعیین ارتباط آن­ها با فاکتورهای فردی و محیطی از یک پرسشنامه‌ تلفیقی که روایی و پایایی آن تایید شد استفاده گردید. همزمان، عوامل محیطی تاثیر گذار شامل صدا، روشنایی، رطوبت، سرعت جریان هوا، دمای محیط و تراکم دی اکسید کربن توسط تجهیزات مناسب کالیبره شده اندازه­گیری شد.

  یافته­ها: نتایج نشان داد که بین پارامتر تراکم دی اکسید کربن به عنوان شاخص کیفیت هوا و برخی از علائم سندرم ساختمان بیمار همچون تهوع، سردرد، تحریک بینی، تنگی نفس و خشکی گلو ارتباط معنی­داری وجود داشت (05/0 < PValue ). صدا سبب ایجاد علائمی مانند سردرد و سرگیجه گردید. بین فاکتور محیطی شدت روشنایی و علائمی همچون خشکی پوست، درد چشم و کسالت ارتباط معنی‌داری گزارش گردید (05/0 < PValu e ).

  نتیجه­گیری: شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار در زنان بیش از مردان بود. عوامل محیطی و کیفیت هوای داخل ساختمان­های اداری بر میزان شیوع علائم سندرم ساختمان بیمار موثر بودند.


سارا شاهدی علی آبادی، محمد جواد عصاری، امید کلات پور، اسماعیل زارعی، ایرج محمدفام،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: کاربرد سوخت های فسیلی در پالایشگاه ها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار را به همراه خواهد داشت. وقوع چنین حوادثی همواره آثار جدی بر منابع مالی و جانی داشته است. در همین راستا این مطالعه با ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر و مدل سازی و ارزیابی پیامدهای احتمالی انجام شد.

روش بررسی: در راستای انتخاب بدترین سناریو، از روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA استفاده شد. سپس علل وقوع سناریو با کمک روش FTA تعیین گردید. در نهایت مدل سازی و ارزیابی پیامد وقوع سناریو انتخابی با استفاده از نرم افزار PHAST انجام گرفت.

یافته ها: بر اساس معیارهای مدنظر، حریق مخزن گاز متان V-100 به عنوان بدترین سناریو در پالایشگاه انتخاب شد. درخت خطا سه عامل مکانیکی، انسانی و فرآیندی را در نشت گاز موثر نشان داد. با استفاده از مدل سازی پیامد، تشعشع حرارتی ناشی از حریق به عنوان پیامد اصلی وقوع حادثه در نظر گرفته شد. شرایط آب و هوایی و اندازه نشتی در فاصله تحت تاثیر تشعشع موثر بودند. در نهایت از معادلات پرابیت برای ارزیابی میزان خسارات انسانی حادثه استفاده گردید. حداکثر تعداد تلفات ناشی از حریق برابر با 23 نفر بود.

نتیجه گیری乐动体育开户: در این مطالعه مخزن گاز متان به عنوان کانون اصلی خطر معرفی شد. در همین راستا اجرای قوانین ایمنی، برطرف کردن نقایص مکانیکی در اسرع وقت، برگزاری دوره های آموزشی، اقدامات موثر در پیشگیری و اطفاء حریق در راستای کاهش تعداد تلفات پیشنهاد شد.


سلمان زارعی، احمد کاظمی پور،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: امروزه مسائل مرتبط با کار و خانواده برای کارمندان، خانواده­ها و سازمان­ها اهمیت ویژه­ای پیدا کرده است. هدف پژوهش حاضر بررسی اثربخشی آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری بود.
مواد و روش ها: در این پژوهش شبه آزمایشی که با طرح پیش آزمون- پس آزمون با گروه کنترل اجرا شد، از جامعه زنان شاغل در بیمارستان شهر نورآباد تعداد 30  نفر با استفاده از روش نمونه گیری داوطلبانه انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و گروه کنترل جایگزین شدند.گروه آزمایش به مدت 6 جلسه آموزش مدیریت تعارض کار- خانواده را دریافت کرد. داده­ها با استفاده از پرسش­نامه کیفیت زندگی کاری(QWLQ) جمع آوری و با آزمون تحلیل کوواریانس تحلیل شد.
یافته ها: نتایج تحلیل کوواریانس نشان داد آموش مهارت­های مدیریت تعارض کار- خانواده بر افزایش کیفیت زندگی کاری کارمندان موثر است بدین صورت که پس از تعدیل نمره ­های پیش آزمون بین نمرات پس آزمون آزمودنی­ های دو گروه آزمایش و کنترل در کیفیت زندگی کاری(0/01 p<) تفاوت معناداری وجود داشت.
نتیجه گیری: بنابراین، با توجه به یافته­ ی پژوهش می­توان نتیجه گرفت که استفاده از مهارت­های مدیریت  تعارض کار- خانواده به کارمندان زن شاغل در بیمارستان کمک می­کند تا بتوانند با مشکلات و استرس ­های غیر قابل اجتناب تعارض بین نقش­های کاری و خانوادگی بهتر مقابله کنند و در نتیجه کیفیت زندگی کاری آنان افزایش یابد

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :