乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای ساعدپناه

رستم گلمحمدی، کیوان ساعدپناه، بهروز رمضانی، محمد کوهسار معینی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

زمینه و هدف: آلودگی صوتی بر فیزیولوژیی بدن، کارایی و بر روی سیستم شنوایی تاثیر منفی می‌گذارد. هدف از این مطالعه ارزیابی عملکرد روش غربالگری صدا جهت برآورد ریسک صدا در کارگاه های کوچک سطح شهر همدان می باشد.

روش بررسی: این پژوهش یک مطالعه مقطعی- تحلیلی می باشد که در 22 کارگاه بالای 20 نفر در همدان انجام پذیرفت. ابتدا غربالگری صدا توسط فرم غربالگری انجام شد. در مرحله بعد اندازه گیری صدا با روش شبکه ای منظم از صدا سنج مدلSL 4001 استفاده گردید. تراز معادل صوت برای هرکدام از گروه ها بر اساس استاندارد ISO 9612 اندازه گیری گردید. جهت آنالیز داده ها از آزمون های پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد.

یافته ها: تراز فشار صوت کارگاههای مورد مطالعه  277/7 ± 12/80 دسی‌بل و میانگین نمره حاصل از فرم غربالگری 964/8± 50/60 بدست آمد. بین نمره فرم غربالگری و اندازه گیری تراز فشار صوت رابطه معنی داری وجود داشت (046/0 p<). درصد کارگران در معرض خطر و در محدوده ایمن به ترتیب 32/29 و 63/3 بدست آمد، بیشترین درصد مربوط به کارگران در محدوده احتیاط 04/67 بود.

نتیجه گیری: نتایج نشان داد که انطباق مناسبی در نتایج ارزیابی صدای کارگاه‌های بالای 20 نفر با دو روش اندازه‌گیری تراز فشار صوت تراز سنج صوت و استفاده از فرم غربالگری صدا وجود داشته و استفاده از این روش جهت شناسایی کارگاههای که احتمال آلودگی صوتی در آنها وجود دارد موثر است.


مجید معتمدزاده، کیوان ساعدپناه، کیوان سلیمی، طاهره اسکندری،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی- عضلانی بخش عمده‌ای از بیماری‌های شغلی را در محیط‌های کاری به خود اختصاص می‌دهند، هدف این مطالعه ارزیابی ریسک فاکتورهای اختلالات اسکلتی عضلانی با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضلانی (MAF乐动体育开户) و اجرای مداخله ارگونومی و تأثیر آن‌ها بر کاهش سطح ریسک بود.

روش بررسی: در این مطالعه مداخله‌ای  15نفر از کارگران خط مونتاژ به صورت سرشماری انتخاب شدند. مستندات پزشکی این افراد مورد بررسی قرار گرفت و آنان پرسشنامه نوردیک را بعد از یک سال از مداخله صورت گرفته تکمیل کردند. فعالیت این افراد در بخش خط مونتاژ با استفاده از روش ارزیابی خستگی عضلانی (MAF) ارزیابی‌شده و کارگران آموزش‌های لازم را دیدند. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS-16 انجام شد.

یافته‌ها: ارزیابی اولیه نشان داد که اندام‌های گردن، کمر، پا و زانو به ترتیب در 67/6، 20 و 33/13 درصد از کارگران در سطح "خیلی زیاد" اولویت اقدام اصلاحی است. بعد از انجام مداخلات، درصد افراد مبتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی در ناحیه گردن در سطح "خیلی زیاد" اقدامات اصلاحی به صفر رسید. همچنین اندام‌های که در سطح "زیاد" اقدامات اصلاحی قبل از مداخله قرار داشتند درصد آن‌ها تا حد زیادی کاهش یافت. مثلاً در ناحیه کمر از 60 درصد بعد از مداخله به 33/33 درصد و  در ناحیه گردن این اختلالات از 53 درصد به 27/26 درصد کاهش یافت. در مجموع از 30 مورد اختلالات شناسایی‌شده قبل از مداخله با مداخله صورت گرفته این تعداد به 11 مورد رسید.

نتیجه‌گیری: با اجرای اقدامات اصلاحی در این صنعت طبق روش ارزیابی خستگی عضلانی  سطح ریسک ابتلا به اختلالات اسکلتی عضلانی و بر طبق پرسشنامه نوردیک میزان شیوع این اختلالات به میزان قابل‌توجهی کاهش یافت


کیوان ساعدپناه، طاهره اسکندری، مجید معتمد زاده، احمد بیات، زهرا پیرمرادی، صفورا کریمی،
دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

مقدمه: حفظ توانایی کار و تلاش مستمر برای بهبود کاهش توانایی کار کارکنان یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. این مطالعه با هدف بررسی تعیین سطح شاخص توانایی کار و ارتباط آن با سبک زندگی در مکانیک کاران یک نیروگاه حرارتی صورت گرفت.

روش کار: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 60 نفر از مکانیک کاران بود که بصورت سرشماری انتخاب شدند. جهت اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت از پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده والکر استفاده شد. توانایی کار توسط پرسشنامه شاخص توانایی کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره نهایی آن از پاسخ به 7 بعد این پرسشنامه تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت.

یافته ها: میانگین شاخص توانایی کار در مطالعه حاضر 5/76 ± 34/80 محاسبه گردید. همچنین توزیع طبقه بندی شاخص توانایی کار بدین صورت بود که 16/66درصد در سطح ضعیف،  30 درصد در سطح متوسط،  36/6 درصد در سطح خوب و   16/66 درصد در سطح عالی قرار داشتند. با افزایش سن توانایی کار کاهش معناداری از خود نشان داد (0/05(P<. همچنین افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند امتیاز شاخص توانایی کار بهتری داشتند. بین فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی و شاخص توانایی کار ارتباط معنی داری یافت شد(0/05(P<. همچنین بین داشتن سابقه کار بالاتر و شاخص توانایی کاری پایین ارتباط معنی داری یافت شد(0/05(P<.

نتیجه گیری:乐动体育开户 میانگین شاخص توانایی کار در مکانیک کاران مورد مطالعه در سطح متوسط قرار داشت. همچنین ارتباط بین شاخص توانایی کار با الگوی سبک زندگی رابطه مستقیم و معناداری داشت بطوریکه هرچقدر نمره شاخص توانایی کار بالاتر بود سبک زندگی افراد نیز بهتر بود.


کیوان ساعدپناه، محسن علی آبادی، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: مواجهه مدوام با سرما یک عامل مخاطره آمیز در محیط های کاری در فصول سرد است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص های استرس سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین مکانیک خودرو در فصول سرد صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در زمستان 1395 بر روی 50 نفر از  شاغلین مکانیک خودرو شهر همدان انجام شد. روش انتخاب و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. پاسخ های فیزیولوژیک بدن در حین انجام فعالیت روزانه مطابق با روش استاندارد 9886ISO   اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری میزان درصد چربی بدن از کالیپر مدل 01128 استفاده شد. همچنین مقاومت حرارتی لباس کارگران برحسب کلو نیز با استفاده از استاندارد 9920ISO   تعیین شد. پارامتر های محیطی هوا  از جمله دمای خشک و سرعت جریان هوا نیز به طور همزمان اندازه گیری گردید. براساس پارامترهای محیطی شاخص های استرس سرمایی از جمله شاخص خنک کنندگی باد و دمای معادل خنک کنندگی تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت.
یافته ها: در محیط کار شاغلین مکانیک میانگین شاخص خنک کنندگی باد 47/679 ± 489/97 کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، دمای معادل خنک کنندگی   1/869 ± 13/78 درجه سانتی گراد و شاخص حداقل عایق مورد نیاز 0/246 ± 2/04 کلو بدست آمد. با توجه به نتایج شاخص های استرس سرمایی، شاغلین در مواجهه با استرس سرمایی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین رابطه معنی داری وجود دارد (0/05P<)، با توجه به ضریب همبستگی بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیک، شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز بالاترین همبستگی را با پاسخ های فیزیولوژیک بدن شاغلین نشان داد. بین درصد چربی بدن شاغلین با دمای عمقی بدن نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (0/314 r= , 0/05P<).
نتیجه گیری: نتایج تایید نمود شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین شاغلین مکانیک خودرو است. علاوه براین درصد چربی بیشتر بدن منجر به افزایش قدرت تحمل سرمای شاغلین شده است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :