乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای معتمد زاده

عباس مرادی، رشبد حیدری مقدم، مجید معتمد زاده، جواد فردمال، محمد بابامیری،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:乐动体育开户 اختلالات اسکلتی - عضلانی از مهمترین عوامل آسییب زای شغلی و ناتوان کننده در محیط کار می باشد. هدف از انجام این مطالعه، مداخله ارگو نومیک به منظور کاهش این ناراحتی ها می باشد.

روش بررسی:乐动体育开户 این مطالعه مداخله ای بر روی 126 نفر از کارگران واحدهای تعمیر و نگهداری یک شرکت تولید سیمان به روش نمونه گیری طبقه ای انجام پذیرفت.به منظور جمع آوری داده ها قبل و بعد از مداخله، از پرسشنامه نوردیک، روش QEC و چک پوینت نکات بازبینی ارگونومی استفاده شد. ،مداخلات با اجرای راه حل های ساده و عملی،آموزش و انجام حرکات اصلاحی منتخب صورت گرفت.داده های جمع آوری شده با آزمون مک نمارتوسط نرم افزار SPSS-22  تجزیه و تحلیل شدند .

یافته ها: آنالیز داده ها تفاوت معنی داری در شیوع اختلالات طی یک هفته  قبل و بعد از مداخله نشان داد ( P-value<0.001). بطوری که شیوع اختلالات طی هفته گذشته قبل از مطالعه در نواحی کمر، زانو،  به ترتیب  62.70٪ و60.32 ٪ و بعد  از مداخله به 46.03٪ و 43.65٪ کاهش یافت.

نتیجه گیری: طبق روش QEC (65.87%) از تعمیر کاران صنعت سیمان ، در سطح ریسک بالا بودند و ناراحتی های کمر و زانو از شیوع الایی برخوردار بود.که کاربرد راه حل های ساده، کم هزینه و مشارکتی نکات بازبینی ارگونومی همراه با حرکات اصلاحی منتخب منجر به کاهش قابل توجه این ناراحتی ها گردید.


سجاد دیهیم، مرتضی بابائی، مجید معتمد زاده،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه:乐动体育开户 اختلالات اسکلتی_عضلانی یکی از عوامل شایع آسیب‌های شغلی و حرفه‌ای در کشورهای صنعتی و درحال‌توسعه است. تعیین عوامل خطر می‌تواند در انتخاب روش مناسب برای بررسی‌های دقیق‌تر و انجام مداخلات نقش مهمی داشته باشد. این مطالعه باهدف ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیک اپراتورهای تجهیزات آبیاری تحت‌فشار انجام‌ شد.

روش کار乐动体育开户: این مطالعه به‌صورت مقطعی در یک شرکت تولید تجهیزات آبیاری تحت‌فشار انجام شد. در این مطالعه از روشی جدید و مبتنی بر مشاهده برای ارزیابی ارگونومیک فعالیت اپراتورها استفاده شد. به‌منظور تعیین وظایف و زیر وظایف از تجهیزات ضبط ویدیویی و مشاهده مستقیم استفاده شد سپس ارزیابی ارگونومیک موردنظر برای تمام زیر وظایف شناسایی‌شده، انجام شد. درنهایت میزان بحرانی بودن وظیفه مشخص شد.

یافته ها: درمجموع از وظایف شناسایی‌شده 53 پوسچر بحرانی شدید، 61 پوسچر بحرانی متوسط و 82 پوسچر بحرانی کم تعیین شد. امتیاز ارگونومیک کل برای وظایف اپراتورهای خط تولید شیر توپی به ترتیب 0.6 و 0.68 و برای خط تولید شیر قطره‌ای و شیر خودکار به ترتیب 0.52 و 0.67 به دست آمد.

نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج به‌دست‌آمده، روش ارزیابی پوسچر مورداستفاده در این مطالعه روشی آسان و دقیق است. مزیت این روش وسعت محدوده‌های ارگونومیک موردبررسی است که شامل 14 محدوده است. یافته‌های مطالعات قبلی همبستگی معنی‌داری رابین نتایج حاصل از این روش و روش OCRA نشان داده‌اند.بیشترین پوسچر بحرانی مربوط به مچ اپراتورها بوده است؛ بنابراین توصیه می‌شود اقدام کنترلی بر تصحیح پوسچر مچ متمرکز شود.


کیوان ساعدپناه، طاهره اسکندری، مجید معتمد زاده، احمد بیات، زهرا پیرمرادی، صفورا کریمی،
دوره 3، شماره 3 - ( پاییز 1395 )
چکیده

مقدمه: حفظ توانایی کار و تلاش مستمر برای بهبود کاهش توانایی کار کارکنان یک نگرانی عمده برای کارفرمایان است. این مطالعه با هدف بررسی تعیین سطح شاخص توانایی کار و ارتباط آن با سبک زندگی در مکانیک کاران یک نیروگاه حرارتی صورت گرفت.

روش کار: جامعه آماری مورد مطالعه شامل 60 نفر از مکانیک کاران بود که بصورت سرشماری انتخاب شدند. جهت اندازه گیری رفتارهای ارتقاء دهنده سلامت از پرسشنامه سبک زندگی ارتقا دهنده والکر استفاده شد. توانایی کار توسط پرسشنامه شاخص توانایی کار مورد ارزیابی قرار گرفت و نمره نهایی آن از پاسخ به 7 بعد این پرسشنامه تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS乐动体育开户 صورت گرفت.

یافته ها: میانگین شاخص توانایی کار در مطالعه حاضر 5/76 ± 34/80 محاسبه گردید. همچنین توزیع طبقه بندی شاخص توانایی کار بدین صورت بود که 16/66درصد در سطح ضعیف،  30 درصد در سطح متوسط،  36/6 درصد در سطح خوب و   16/66 درصد در سطح عالی قرار داشتند. با افزایش سن توانایی کار کاهش معناداری از خود نشان داد (0/05(P<. همچنین افرادی که از سطح تحصیلات بالاتری برخوردار بودند امتیاز شاخص توانایی کار بهتری داشتند. بین فاکتورهای مرتبط با سبک زندگی و شاخص توانایی کار ارتباط معنی داری یافت شد(0/05(P<. همچنین بین داشتن سابقه کار بالاتر و شاخص توانایی کاری پایین ارتباط معنی داری یافت شد(0/05(P<.

نتیجه گیری:乐动体育开户 میانگین شاخص توانایی کار در مکانیک کاران مورد مطالعه در سطح متوسط قرار داشت. همچنین ارتباط بین شاخص توانایی کار با الگوی سبک زندگی رابطه مستقیم و معناداری داشت بطوریکه هرچقدر نمره شاخص توانایی کار بالاتر بود سبک زندگی افراد نیز بهتر بود.


فاطمه رستمی، مجید معتمد زاده طرقبه، رضا غیبی،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: اختلالات اسکلتی عضلانیMSDs (musculoskeletal disorders) یکی از عوامل شایع آسیب های شغلی و ناتوانی در کشورهای صنعتی و کشورهای در حال توسعه می باشد. این اختلالات خسارات اقتصادی بالایی  دارند و نه تنها روی فرد، بلکه بر روی سازمان و جامعه تاثیر گذار است. از شیوه های ارزیابی بروز خطر  آسیب های اسکلتی عضلانی ، روش REBA است که برای ارزیابی مشاغلی که دارای پوسچرهای دینامیک یا استاتیک طراحی شده است.
روش بررسی:  این مطالعه از نوع مداخله‌ای می باشد که در ایستگاه های کاری اسلاید گیت و پلاستر زنی  یک شرکت تولیدی انجام گرفت. ارزیابی پوسچر قبل و بعد از مداخله به روش REBA و Man TRA انجام شد. جهت مداخله ارگونومیکی از اقدام اصلاحی مهندسی استفاده شد.
یافته ها : یافته ها کاهش 63 و 64 درصدی سطح خطر در ایستگاه های پلاستر زنی و اسلاید گیت را به روش REBA  و نیز کاهش 47 و 56 درصدی امتیاز خطر تجمعی به روش Man TRA را در دو ایستگاه کاری مذکور نشان داد. همچنین اختلاف معنی داری بین امتیاز نهایی سطح ریسک در هر دو روش  REBA و ManTRA در دو حالت قبل و بعد از مداخله وجود داشت(0=p).
نتیجه گیری : استفاده همزمان از روش Man TRA و REBA برای مشاغلی که علاوه بر درگیر بودن کل بدن فعالیت های دستی بیشتر زمان کار را شامل شده و مدت زمان فعالیت اهمیت زیادی دارد،مفید بوده و محدودیت های هر روش با استفاده از روش دیگر به حداقل خواهد رسید.


کیوان ساعدپناه، محسن علی آبادی، مجید معتمد زاده، رستم گلمحمدی،
دوره 4، شماره 2 - ( تابستان 1396 )
چکیده

مقدمه: مواجهه مدوام با سرما یک عامل مخاطره آمیز در محیط های کاری در فصول سرد است. این مطالعه با هدف ارزیابی شاخص های استرس سرمایی و ارتباط آن با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین مکانیک خودرو در فصول سرد صورت گرفت.
روش کار: این مطالعه توصیفی تحلیلی در زمستان 1395 بر روی 50 نفر از  شاغلین مکانیک خودرو شهر همدان انجام شد. روش انتخاب و نمونه گیری به صورت تصادفی ساده انجام شد. پاسخ های فیزیولوژیک بدن در حین انجام فعالیت روزانه مطابق با روش استاندارد 9886ISO   اندازه گیری شد. جهت اندازه گیری میزان درصد چربی بدن از کالیپر مدل 01128 استفاده شد. همچنین مقاومت حرارتی لباس کارگران برحسب کلو نیز با استفاده از استاندارد 9920ISO   تعیین شد. پارامتر های محیطی هوا  از جمله دمای خشک و سرعت جریان هوا نیز به طور همزمان اندازه گیری گردید. براساس پارامترهای محیطی شاخص های استرس سرمایی از جمله شاخص خنک کنندگی باد و دمای معادل خنک کنندگی تعیین شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار21 SPSS صورت گرفت.
یافته ها: در محیط کار شاغلین مکانیک میانگین شاخص خنک کنندگی باد 47/679 ± 489/97 کیلوکالری بر مترمربع در ساعت، دمای معادل خنک کنندگی   1/869 ± 13/78 درجه سانتی گراد و شاخص حداقل عایق مورد نیاز 0/246 ± 2/04 کلو بدست آمد. با توجه به نتایج شاخص های استرس سرمایی، شاغلین در مواجهه با استرس سرمایی قرار دارند. آزمون همبستگی پیرسون نشان داد بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیکی بدن شاغلین رابطه معنی داری وجود دارد (0/05P<)، با توجه به ضریب همبستگی بین شاخص های استرس سرمایی با پاسخ های فیزیولوژیک، شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز بالاترین همبستگی را با پاسخ های فیزیولوژیک بدن شاغلین نشان داد. بین درصد چربی بدن شاغلین با دمای عمقی بدن نیز رابطه مستقیم و معناداری وجود داشت (0/314 r= , 0/05P<).
نتیجه گیری: نتایج تایید نمود شاخص حداقل عایق لباس مورد نیاز دارای قابلیت اطمینان بیشتری برای تعیین سطح استرس سرمایی در بین شاغلین مکانیک خودرو است. علاوه براین درصد چربی بیشتر بدن منجر به افزایش قدرت تحمل سرمای شاغلین شده است.صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :