乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


6 نتیجه برای منظم

محمدجواد جعفری، مهسا ناصر پور، محمدرضا منظم، مهناز صارمی، حمیدرضا پور آقا شاه‌نشین، سارا جام بر سنگ،
دوره 1، شماره 2 - ( تابستان 1393 )
چکیده

زمینه وهدف: 乐动体育开户مطالعات زیادی جهت بررسی اثر تنش گرمایی بر عملکردهای شناختی افراد صورت گرفته است اما این مطالعات نتوانسته‌اند به نتیجه‌ا‌‌ی روشن و قطعی در این زمینه دست یابند. دلیل این امر تنوع آزمون‌ها و شرایط آزمایشگاهی به کار رفته است. پژوهش حاضر به بررسی عملکردهای شناختی دانشجویان در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در شرایط آزمایشگاهی پرداخته است .

روش­ 乐动体育开户بررسی: در این مطالعه توصیفی تحلیلی 33 آزمودنی در محدوده سنی 35-23 سال به انجام آزمون‌ شناختی پرداختند. شرکت­کنندگان در حین انجام آزمون نرم‌افزاری عملکرد پیوسته که درصد توجه و زمان واکنش افراد را می‌سنجد، در معرض مواجهه با چهار سطح تنش گرمایی معادل شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان 18،22،29و33 سلسیوس قرار گرفتند .

یافته‌ها: نتایج نشان داد که بیشترین درصد توجه افراد (67/99%) مربوط به شاخص‌ دمای‌تر‌گوی‌سان 22‌درجه سلسیوس بود و در حدود بالا و پایین مجاز مواجهه شغلی درصد توجه کاهش یافته است. تحلیل‌های آماری نشان می‌دهد اختلاف درصد توجه در سطوح مختلف تنش گرمایی معنی‌دار نیست ( Pvalue > 0.05 ). همچنین با افزایش شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان از 22‌درجه سلسیوس تا 33‌ درجه سلسیوس، زمان واکنش افزایش یافته است و زمان واکنش در شاخص دمای‌تر‌گوی‌سان 33‌درجه سلسیوس با سایر سطوح تنش گرمایی اختلاف معنی‌دار دارد ( Pvalue乐动体育开户 < 0.05 ).

نتیجه­گیری: عملکردهای شناختی افراد در مواجهه با سطوح مختلف تنش گرمایی در محدوده‌های مجاز مواجهه شغلی برای افراد سازش نیافته با گرما، بهبود می‌یابد اما مواجهه با تنش گرمایی بالاتر از حد مجاز مواجهه شغلی عملکردهای شناختی افراد را کاهش می‌دهد .


میلاد درخشان جزری، محمدرضا منظم، سیدمصطفی حسینی،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: رانندگان تاکسی به طور مکرر با ارتعاش تمام بدن مواجهه دارند که موجب کمردرد، اختلالات گوارشی میگردد. به دلیل وابستگی این نوع ارتعاش از وضعیت اجزاء خودرو، این مطالعه باهدف تأثیر مشخصههای تایر بر کاهش مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 انجام گرفت.

روشکار: در این مطالعه تجربی، درحالیکه میزان باد لاستیک، دور موتور، شیب جاده، تعداد سرنشین، سرعت خودرو، نوع فنرها و کمکفنرها ثابت میباشد، مقدار مشخصههای ارتعاش تمام مطابق با استاندارد ISO2631-1 در هر یک از حالتهای: لاستیک بدون تیوب ثابت و سیال درون آن متغیر (هوای معمولی یا گاز نیتروژن) و همچنین نوع باد لاستیک ثابت و وضعیت وجود تیوب متغیر (تیوب دار یا بدون تیوب) در جاده آسفالت اندازه乐动体育开户گیری و محاسبه گردید. سپس تأثیر تغییرات با استفاده از آزمون آماری مناسب بررسی گردید.

یافتهها: بعد از جایگزینی نیتروژن به جای هوای معمولی و لاستیک بدون تیوپ به جای تیوبدار، میانگین شتاب rms در محور Z (محور غالب)، شتاب rms معادل 8 ساعته A(8) و فاکتور قله کاهش یافت (05/0 > P). همچنین میانگین مقدار A(8) از ناحیه خطرات بهداشتی (9/0 > m/s2) به ناحیه احتیاط (45/0-9/0 m/s2) کاهش یافت و مقدار آن (8/0 m/s2) میباشد.

نتیجهگیری: مقدار ارتعاش وارده بر تمام بدن راننده تاکسی پژو 405 به وضعیت وجود تیوب و نوع باد لاستیک حساس میباشد و میتوانیم با تغییر این مشخصههای تایر، میزان ارتعاش تمام بدن را به کمتر از حد بالای خطرات بهداشتی (9/0 m/s2乐动体育开户) کاهش دهیم.


محمد رضا منظم، حامد جلیلیان، یحیی خسروی، کامران نجفی، زهرا زمانیان،
دوره 2، شماره 4 - ( زمستان 1394 )
چکیده

مقدمه: مواجهه شغلی با میدانهای مغناطیسی با فرکانس بینهایت کم در راهبران قطار بخشی جداییناپذیر از این وظیفه بوده و همین امر نگرانیهایی را از نظر سلامت شغل راهبری به وجود آورده است. مطالعه حاضر باهدف بررسی مواجهه شغلی راهبران متروی تهران با میدانهای مغناطیسی در فرکانس بینهایت کم طراحی شد.

روشکار: به منظور سنجش مواجهه راهبران، از دو نوع قطار AC و DC داخل شهری و AC بین شهری از هر خط شامل خط 1، 2، 4 و 5 نمونهای به طور تصادفی انتخاب شد و پس از ایستگاه بندی، اندازهگیری چگالی شار مغناطیسی با فرکانس بینهایت کم به وسیله دستگاه سه جهته TES– 1394  و با توجه به استاندارد 1994-644 IEEE std انجام شد. سپس مواجهه راهبران در هر یک از قطارها با حدود مواجهه شغلی کشوری مقایسه گردید.

یافتهها: بیشترین میانگین مواجهه در قطارهای AC بین شهری (μT 5/2 ± 1/1) و کمترین مقدار مربوط به قطارهای μT) DC 2/31 ± 0/0) بود. حداکثر مقدار مواجهه در راهبران قطارهای AC خط 5 (μT 9) و حداقل مقدار مربوط به همین خط (μT 01/0) بود. حداکثر مقدار مواجهه در خطوط داخل شهری در قطار AC خط 1 (μT 4/5) و حداقل آن مربوط به همین خط و قطار (μT 08/0) بود.

نتیجهگیری: نتایج حاصل از مطالعه نشان داد که در این مطالعه، همچون مطالعات مختلف در دیگر کشورها، هیچ یک از حالات مواجهه در قطارهای مختلف، میزان مواجهه از حدود مجاز مواجهه کشوری و بینالمللی فراتر نرفته بود. هرچند این موضوع نباید مبنایی بر بیخطر بودن این میدانها قرار بگیرد.


محمدرضا اژدری، غزاله منظمی تهرانی، احمد علی بابایی،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی علل رویدادهای احتمالی ناشی از خطاهای انسانی در عملیات های تعمیر و نگهداشت صنعت پتروشیمی به کمک HFACS乐动体育开户 می پردازد و هدف آن پیش بینی و شناسایی این علل و ارائه اقداماتی به منظور کاهش و پیشگیری از آنهاست.

روش بررسی: در این مطالعه اداره تعمیرات شرکت پتروشیمی زاگرس واقع در عسلویه جهت بررسی انتخاب شد. چک لیستی از علل بروز رویدادهای ناشی از خطای انسانی بر اساس سطوح 4 گانه و گروه های علتی 19 گانه در HFACS تهیه گردید. سپس به کمک تکنیک HTA فعالیت ها و وظایف کاری تعیین و با استفاده از چک لیست، علل 19 گانه در بروز خطاهای انسانی شناسایی و ثبت شد. سپس اولویت اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه تعیین شد.

یافته ها: نتایج حاصل از تحلیل برگه های کار 444 فعالیت تعمیراتی نشان داد که در سطوح 4 گانه HFACS ، 37.6% از علل در سطح اعمال نا ایمن، 27.5% از علل در سطح نظارت و سرپرستی نا ایمن، 20.9% از علل در سطح پیش شرط های اعمال نا ایمن و 14% از علل در سطح تاثیرات سازمانی قرار دارند. در گروه های علتی نیز خطاها با 24.3% ، سرپرستی و نظارت ناکافی با 14.8% و تخلفات با 13.2% ، بیشترین میزان علل را به خود اختصاص می دهد.

乐动体育开户نتیجه گیری: بر طبق یافته ها، افزایش اثربخشی آموزش کارکنان و بهبود نظارت بر عملکرد کارکنان به ترتیب بیشترین نقش را در کاهش وقوع رویدادهای ناشی از خطای انسانی در عملیات های تعمیر و نگهداشت پتروشیمی دارند.


هستی برقعی پور، غزاله منظمی تهرانی، داوود اسکندری، محمد رنجبر گل محمدی، ایرج محمدفام،
دوره 5، شماره 2 - ( تابستان 1397 )
چکیده

مقدمه: عملیات اضطراری فراساحل از جمله عملیاتی هستند که دارای پتانسیل خطر بالایی در بروز حوادث هستند. با توجه به نقش عمده عوامل انسانی در این عملیات، ارزیابی خطاهای انسانی در این بخش ضروری می باشد. در این پژوهش به ارزیابی سطوح خطای انسانی در شرایط تخلیه اضطراری با استفاد از روش HEPI پرداخته شده است.
مواد و روش ها: این مطالعه در سکوهای 17 و 18 آلفا منطقه پارس جنوبی صورت پذیرفته است. در این راستا پرسشنامه رتبه بندی شده تجمع برای شاخص HEPI، بر مبنای فاکتورهای رویداد، استرس، پیچیدگی، شرایط جوی، آموزش و تجربه افراد جهت گردآوری داده‌ها تکمیل گردیده است.
یافته ها: نتایج نشان که ریسک فعالیت های برگرداندن فرایند به حالت ایمن، فعالیت ایمن سازی محیط، حرکت درامتداد راه خروج، گزینش مسیر خروج و ثبت اسامی در TSR غیر قابل قبول می باشد. با انجام اقدامات اصلاحی از قبیل آموزش، تعمیرات، استفاده از تابلوها ایمنی، تهیه و ارائه طرح واکنش در شرایط اضطراری و آموزش آن به پرسنل، فعالیت های مذکور در محدوده قابل قبول قرار گرفتند. 
نتیجه گیری: بر طبق نتایج حاصل از این مطالعه برگزاری مانورهای بیشتر با توجه به بازخوردهای آن ها می تواند در کاهش ریسک واکنش در تخلیه اضطراری موثر باشد. همچنین ابزاری مانند HEPI می تواند درک بهتری برای مفهوم خطاهای انسانی را به عمل آورد.

غزاله منظمی تهرانی، تهرانی رستم اسماعیلی، احمد علی بابایی،
دوره 6، شماره 2 - ( تابستان 1398 )
چکیده

سابقه و هدف: صنعت ساخت و ساز یکی از خطرناک‌ترین صنایع می‌باشد؛ از این رو به‌منظور بهبود شرایط و انجام مداخلات پیشگیرانه، مدیران ارشد پروژه‌های ساختمانی به درک و شناخت عوامل تأثیرگذار بر عملکرد ایمنی نیاز دارند. در این راستا، مطالعه حاضر با هدف بررسی ارتباط بین سرمایه‌گذاری‌های ایمنی و شاخص‌های عملکرد ایمنی در صنعت ساخت و ساز انجام شد.
مواد و روش‌‌ها: پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با استفاده از روش مطالعه موردی چندگانه در ارتباط با پنج کارگاه ساختمانی بزرگ شهر تهران در سال 1397 انجام شد. داده‌‌های مورد نظر با استفاده از روش‌هایی نظیر مصاحبه ساختاریافته، بررسی مستندات ایمنی و پرسشنامه جمع‌آوری شدند و توسط نرم‌افزار آماری SPSS 18 تجزیه و تحلیل گردیدند.
یافته‌ها: نتایج به‌دست‌آمده نشان‌دهنده وجود همبستگی قوی و منفی بین انواع سرمایه‌گذاری‌های ایمنی (کل سرمایه‌گذاری‌های ایمنی، سرمایه‌گذاریهای پایه ایمنی و سرمایه‌گذاری‌های داوطلبانه ایمنی) و ضریب تکرار حادثه (AFR: Accident Frequency Rate) (05/0P<، 936/0-r=) (شاخص گذشته‌نگر) بودند. همچنین نشان از آن داشتند که همبستگی قوی و مستقیمی بین این متغیر با عملکرد ایمنی (05/0P<، 939/0r=) (شاخص آینده‌نگر) وجود دارد. شایان ذکر است که در این مطالعه بین وضعیت تأهل و سن با عملکرد ایمنی رابطه معناداری مشاهده شد (05/0P<).
نتیجه‌گیری: یافته‌های پژوهش حاضر نشان دادند که افزایش میزان سرمایه‌گذاری‌های ایمنی (کل سرمایه‌گذاری‌های ایمنی، سرمایه‌گذاری‌های پایه ایمنی و سرمایه‌گذاری‌های داوطلبانه ایمنی) باعث بهبود عملکرد ایمنی می‌شود

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :