乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


5 نتیجه برای میرزایی علی آبادی

مصطفی میرزایی علی آبادی، ایرج محمد فام، صفورا کریمی،
دوره 2، شماره 1 - ( بهار 1394 )
چکیده

  زمینه و هدف 乐动体育开户: خطاهای انسانی نقش قابل ملاحظه‌ای را در بروز حوادث صنعتی دارند. یکی از عملیات های مهم مستعد خطای انسانی در معادن، عملیات آتش باری می باشد. به همین منظور هدف از این مطالعه شناسایی و ارزیابی ریسک خطاهای انسانی درعملیات آتش باری یک معدن سنگ آهن می باشد.

  روش بررسی : مطالعه ی حاضر، مطالعه مورد پژوهی از نوع پژوهش کیفی می باشد که به منظور شناسایی و ارزیابی خطای انسانی شغل آتش باری در یک معدن انجام شد. با مشاهده مستقیم فعالیت ها و اسناد، زیروظایفی انتخاب و با روش تجزیه و تحلیل سلسه مراتبی، وظایف شغلی تحلیل شدند و نتایج در قالب چارت های وظایف شغلی ارایه گردید. انواع خطاهای انسانی ممکن در مراحل کاری وظایف، شناسایی شده و با روش نظام یافته پیش بینی وکاهش خطای انسانی SHERPA بررسی شدند. در پایان راهکار های کنترلی مناسب برای کاهش ریسک خطا ها ارائه شد.

  یافته ها 乐动体育开户: نتایج نشان داد از مجموع 42 خطای مورد شناسایی، 11/0 ریسک غیر قابل قبول، 42/0 نامطلوب، 4/0 قابل قبول ولی نیازمند تجدید نظر و 04/0 قابل قبول و بدون نیاز به تجدید نظر پیش بینی شده اند . علاوه براین خطاها شامل 55 درصد خطای عملی، 14 درصد خطای بازیابی، 21 درصد خطای چک کردن، 6 درصد خطای گزینش و 6/1 درصد خطای ارتباطی می باشد.

  نتیجه گیری : بیشترین درصد خطاها از نوع عملکردی و کمترین درصد خطاها از نوع ارتباطی بود. برای کاهش وقوع هر خطای شناسایی شده و محدود کردن پیامدهای ناشی از آن ها، اقدامات کنترلی مناسب در قالب طراحی فهرست بازبینی، نظارت، استفاده از وسایل حفاظت فردی مناسب، آموزش و تصویب قوانین و دستورالعمل ها مفید و موثر می باشد.


محمد حاجی اکبری، ایرج محمد فام، محمد عمید، مصطفی میرزایی علی آبادی،
دوره 2، شماره 3 - ( پاییز 1394 )
چکیده

زمینه و هدف:乐动体育开户 خطای انسانی یکی از دلایل اصلی بروز حوادث می‌باشد. با توجه به غیرقابل‌اعتماد بودن عنصر انسانی در سیستم های ایمنی و همچنین ماهیت بحرانی عملیات مین زدایی، مطالعه حاضر باهدف شناسایی، ارزیابی و مدیریت خطاهای انسانی در عملیات مین زدایی صورت گرفت.

روش بررسی: این پژوهش در میان کارکنان مین زدایی یکی از کارگاه­های مین زدایی در مناطق جنگی غرب کشور انجام گرفت. پس از آشنایی با روش­ها و ابزارهای عملیات پاک‌سازی میادین مین و همچنین دستورالعمل­های مرتبط با آن، وظایف شغلی مورد مطالعه با استفاده از روش تحلیل سلسله مراتبی شغل تحلیل گردید. برای شناسایی و ارزیابی از تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA) استفاده شد.

یافته ها:乐动体育开户 عملیات مین زدایی از چهار وظیفه اصلی شناسایی عمومی، شناسایی فنی، کندو کاو و خنثی‌سازی تشکیل شده است. چهار دلیل اصلی حوادث در این عملیات، عبور از روی مین، جا ماندن مین، خطا در خنثی‌سازی و انفجار محیطی برای انفجار مین شناسایی شد. احتمال کل خطای انسانی در عملیات پاک‌سازی معادل 010/0 محاسبه گردید.

نتیجه گیری乐动体育开户: مهم‌ترین عوامل ایجادکننده خطای انسانی در عملیات مین زدایی شامل تجهیزات حفاظت فردی نامتناسب، ویژگی‌های شخصیتی افراد و همچنین زمان در دسترس ناکافی اشاره کرد. به منظور کاهش احتمال خطای انسانی عملیات مین زدایی، می­بایست به کاهش عوامل ذکرشده پرداخته شود. 


مصطفی میرزایی علی آبادی، ایرج محمدفام، احمدرضا احمدی گهر،
دوره 4، شماره 4 - ( زمستان 1396 )
چکیده

مقدمه: اکتشاف و توسعه صنایع نفت و گاز همواره با ریسک های متعددی از قبیل تلفات نیروی انسانی، آلودگی های زیست محیطی و ازبین رفتن تجهیزات ومنابع همراه است. یکی از مهم‌ترین و پرهزینه‌ترین خطرات صنعت حفاری در زمینه نفت و گاز، خطر فوران  چاه‌های نفت و گاز است. فوران چاه می‌تواند به پیامدهای جبران‌ناپذیری از قبیل انفجار، تلفات شدید انسانی و فجایع زیست‌محیطی منجر گردد. آنالیز ریسک یکی از مهم‌ترین ابزارهای ارزیابی خطرات، طراحی اقدامات کاهشی خطر و افزایش سطح ایمنی در این صنایع است. در همین راستا مطالعه حاضر با  هدف شناسایی و آنالیز علل ریشه ایی منجر به سیلان و وقوع فوران درچاه‌های اکتشافی نفت و گاز، با استفاده از تکنیک آنالیز پاپیونی BTA و رویکرد شبکه بیزین BN در بخش ساحلی صنعت حفاری ایران انجام گرفت.
روش کار: در این مطالعه به منظور شناسایی و ارزیابی رویدادهای پایه دخیل در بروز سیلان (Kick) از آنالیز درخت خطا (FTA) و برای ارزیابی لایه های ایمنی کنترل کننده فوران و همچنین پیامدهای  احتمالی ناشی از سیلان از جمله  رخداد فوران از آنالیز درخت رویداد(ETA)  استفاده گردید. سپس با ترکیب روش های FTA و ETA  بوسیله تکنیک پاپیونی Bow Tie Analysis (BTA)  سناریو های احتمالی حادثه و همچنین پیامدهای ناشی از رخداد سیلان شناسایی شد. در نهایت با استفاده از شبکه بیزین BN میزان احتمال فوران و سایر پیامد های  حاصل از وقوع سیلان درچاه محاسبه گردید.
 
یافته‌ها: بر اساس نتایج بدست آمده درمجموع 24 علت یا نقص (رویداد پایه) در بروز رویداد اصلی یا همان سیلان دخالت دارند. همچنین 7 لایه کنترلی در پیشگیری از وقوع فوران شناسایی گردید. رویداد های پایه همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و پیامدهای بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات رخداد هریک در سمت راست دیاگرام BTA مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی (سیلان) و پیامد نهایی(فوران) به ترتیب  9 ×10-2  و 3.5 ×10-5 محاسبه شد.
نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج حاصل از این مطالعه، ورود به لایه پرفشار در سازند حفاری و کاهش فشار ته چاهی به‌عنوان مهم‌ترین علل ریشه ای در ایجاد سیلان شناخته شده اند. همچنین از بین لایه های کنترلی فوران تشخیص به موقع سیلان و عملکرد صحیح سیستم فوران گیر سرچاهی (BOP) Blowout Preventer ، مهمترین نقش را در پیشگیری از وقوع فوران ایفا می کنند.


صفورا کریمی، مصطفی میرزایی علی آبادی، طاهره اسکندری، مریم رستمی اقدم شندی، ملیحه کلاهدوزی، محسن یزدانی اول، ایرج محمدفام،
دوره 5، شماره 1 - ( بهار 1397 )
چکیده

مقدمه: هرچند پیشرفت های روز افزون در زمینه ی تکنولوژی، به شدت از حضور فیزیکی نیروی انسانی در محیط های کاری کاسته است ولی با تعریف جایگاه جدید، هنوز در بسیاری از محیط های کاری نیروی انسانی با اهمیت ترین و در عین حال بحرانی ترین عنصر در سیستم های کاری محسوب می شود. بروز کوچکترین خطای انسانی در قالب رفتارهای ناایمن در بسیاری از محیط های صنعتی می تواند به حادثه ای فاجعه بار منتهی شود.
روش بررسی: مطالعه حاضر، مطالعه مورد پژوهشی از نوع پژوهش کیفی بود که به منظور شناسایی و ارزیابی  خطای انسانی کلیه مشاغل معدن مربوطه در سال 1394 انجام شد. در بخش اول این پژوهش،آنالیز وظایف شغلی با استفاده از تکنیک تجزیه تحلیل وظایف شغلی سلسله مراتبی (H.T.A) انجام گرفت. در بخش دوم، با استفاده از توانایی­های تکنیک تحلیل رویداد انسانی (ATHEANA)، رویدادهایی که در صورت بروز خطای انسانی به وجود می آمدند، شناسایی شد.
یافته ها: با انجام تکنیکHTA  مشخص شد عملیات معدن کاری از 9 وظیفه اصلی تشکیل شده است، که انفجار در معدن، به عنوان سناریو اصلی تحت آنالیز قرار گرفت. مقدار احتمال خطا برای هر یک از رویدادهای پایه با توجه به دستورالعمل تکنیک ATHEANA، مقدار 0/001 در نظر گرفته شد. با توجه به این که تعداد 13 رویداد پایه وجود دارد و احتمال بروز هرکدام 0/001 پیش بینی شده است، در نهایت مقدار احتمال خطای انسانی در عملیات معدن کاری مقدار 0/013 محاسبه گردید.
نتیجه گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که انفجار در معدن دارای 5 زیر وظیفه است که ایجاد جرقه در اثر فتیله سیگار و گیر کردن دست در دستگاه هنگام نصب سرمته و نامناسب بودن سایز و جنس به ترتیب با احتمالات نقص 0/004 و 0/003 بیشترین احتمال خطا را دارا می باشند. بنابراین توصیه میشود مدیران و مسئولان به منظور حفظ سلامت این قشر از جامعه در جهت کاهش ریسک این خطاها اقدامات لازم را لحاظ نمایند.

مصطفی میرزایی علی آبادی، رضا اسمعیلی، ایرج محمدفام، مریم اشرفی،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

مقدمه: عملیات بازرسی خطوط لوله (PIG) که عملیات پیگرانی نامیده می شود، یک روش نظارت آنلاین  برای حفظ ساختار و عملکرد خط لوله در شرایط سالم و ایمن است. این عملیات نیاز به تعاملات انسان و ماشین بالا دارد. بنابراین، نسبت به خطاهای انسانی حساس بوده که می تواند منجر به عواقب فاجعه باری از جمله مرگ افراد شود.
روش کار: این مطالعه توصیفی به منظور برآورد احتمال خطای انسانی در  عملیات پیگرانی در یک شرکت انتقال گاز در ایران انجام شده است. در ابتدا، تجزیه و تحلیل سلسله مراتبی وظیفه (HTA) از طریق پیاده روی و مشاهده  وظایف  عملیات پیگرانی و انجام مصاحبه با اوپراتورهای شاغل در ایت عملیات انجام شد. سپس، برای ارزیابی احتمال خطای انسانی، روش واکاوی ریسک خطاهای انسانی (SPAR-H) مورد استفاده قرار گرفت.
یافته‌ها: تکنیک SPAR-H در عملیات پیگرانی مذکور پیاده سازی شد. میانگین احتمال بروز خطای انسانی مقدار 0/218  محاسبه شد. مقدار میانگین احتمال بروز خطای انسانی در زیر وظیفه "باز کردن شیر بای پس به منظور کاهش فشار" به عنوان زیر وظیفه با حداکثر احتمال خطای انسانی (0/841) شناخته شد.
نتیجه‌گیری: تکنیک SPAR-H یک ابزار مفید و کاربردی برای متخصصین جهت محاسبه احتمال بروز خطای انسانی است. علاوه بر این، بر اساس نتایج مطالعه حاضر برخی از اقدامات پیشگیرانه به منظور  کاهش احتمال بروز خطای انسانی پیشنهاد گردید که عبارتند از: استفاده از دستورالعملهای واضح تر و روشن تر برای انجام عملیات، اتوماسیون سازی فرایندهای  ارسال و دریافت توپک پیگرانی و غیره.


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

Designed & Developed by :