乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


7 نتیجه برای کلات پور

امید کلات پور، شیرین بخشی نیا،
دوره 1، شماره 4 - ( زمستان 1393 )
چکیده

 زمینه و هدف: اجرای اثربخش یک مانور تمرینی شرایط اضطراری نیازمند طرحریزی مناسب است. طرحریزی مانورها در غالب تهیه سناریو انجام می شوند. علیرغم برگزاری مانورهای فراوان در صنایع و همچنین جامعه، الگوی واحدی برای تهیه این سناریوها وجود ندارد. هدف این مقاله، ارایه الگویی جهت تدوین سناریو اضطراری بر اساس رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه ( PMBOK ) می باشد.

 روش بررسی: 乐动体育开户ده اصل ارایه شده در الگوی PMBOK و زیر ساختارهای آنها مورد تجزیه تحلیل قرار گرفت. مواردی که در طراحی سناریو کاربردی در دو بخش فرایندهای ساختاری و اجرایی جداسازی شدند. سپس این فرایندها با معادل های کاربردی در سناریونویسی برگردان شده و نهایتا یک الگو جهت تدوین سناریوهای تمرینی شرایط اضطراری پیشنهاد شد.

 نتایج: روش پیشنهادی در ده فرایند تهیه شد. اجرای مرحله به مرحله این فرایندها به تهیه یک سناریو کمک می کند. در مقایسه با دو الگوی بین المللی موجود در این زمینه، روش ارایه شده در برخی از موارد دارای ویژگی های اختصاصی بود. مدیریت کیفیت مانور، مدیریت هزینه ها و مدیریت زمان مانور از جمله این موارد بودند. بطور کلی این الگو، علاوه بر دارا بودن سایر مولفه ها در موارد مورد اشاره جزییات بیشتری ارایه می دهد.

 نتیجه گیری : با استفاده از رویکرد دانش بدنه مدیریت پروژه می توان یک الگوی استاندارد جهت تهیه یک سناریوی نوعی ارایه داد.


سجاد فرهادی، ایرج محمدفام، امید کلات پور،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه乐动体育开户: جهت مقابله با شرایط اضطراری و مدیریت مؤثر بحران‌ها در سازمان‌ها ، به یک سیستم نظام‌مند نیاز است. مدیریت شرایط اضطراری دارای فازهای مختلفی  مثل پیشگیری، آمادگی، پاسخ و بازیابی است که فاز آمادگی دارای بیش‌ترین اهمیت می­باشد. یکی از مهم‌ترین عوامل موثر در آمادگی برگزاری مانورهای تمرینی هستند. جهت برگزاری مناسب یک مانور، به داشتن سناریویی استاندارد و جامع نیاز است. علیرغم اهمیت سناریونویسی و برگزاری مکرر این تمرین‌ها در صنایع کشور، الگوی پذیرفته‌شده و واحدی جهت سناریونویسی وجود ندارد. هدف این مطالعه ارائه روشی مناسب جهت تهیه یک سناریوی تمرین اضطراری است.

روش بررسی: جهت انجام این مطالعه دو الگوی مرسوم سناریونویسی، یعنی ISO 22398 و برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا مورد استفاده قرار گرفتند. معیار "کاربردپذیری" این دو روش، با استفاده از روش تحلیل سلسله‌مراتبی مقایسه شدند. گروهی از کارشناسان مدیریت بحران، با نمره دهی به معیارهای کاربردپذیری و نهایتاً مقایسه آن‌ها از طریق روش تحلیل سلسله‌مراتبی روش ارجح را انتخاب کردند.

یافته‌ها: بررسی کاربردپذیری دو روش نشان داد که الگوی ارائه‌شده توسط استاندارد ISO 22398乐动体育开户 از نظر کاربران دارای کاربردپذیری بیش­تری است. در برخی از زیر معیارها مانند سهولت یادگیری و رضایتمندی، روش برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا دارای ارجحیت بود اما برتری الگوی ایزو در معیارهایی مثل اثربخشی و کارایی باعث برتری نهایی بر الگوی برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا شد.

نتیجه‌گیری: برای تهیه سناریوی تمرینی مانورها باید از الگوهای مناسب استفاده شود. روش ارائه‌شده در الگوی ISO 22398 نسبت به الگوی ارائه‌شده برنامه ارزیابی تمرین­های امنیت ملی آمریکا دارای کاربردپذیری بیش­تری می‌باشد.


سارا شاهدی علی آبادی، محمد جواد عصاری، امید کلات پور، اسماعیل زارعی، ایرج محمدفام،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه:乐动体育开户 کاربرد سوخت های فسیلی در پالایشگاه ها همواره احتمال بروز خطراتی چون حریق و انفجار را به همراه خواهد داشت. وقوع چنین حوادثی همواره آثار جدی بر منابع مالی و جانی داشته است. در همین راستا این مطالعه با ارزیابی پیامد حریق مخازن گاز متان با استفاده از تجزیه و تحلیل خطر و مدل سازی و ارزیابی پیامدهای احتمالی انجام شد.

روش بررسی: در راستای انتخاب بدترین سناریو، از روش تجزیه و تحلیل مقدماتی خطر PHA استفاده شد. سپس علل وقوع سناریو با کمک روش FTA تعیین گردید. در نهایت مدل سازی و ارزیابی پیامد وقوع سناریو انتخابی با استفاده از نرم افزار PHAST乐动体育开户 انجام گرفت.

یافته ها: بر اساس معیارهای مدنظر، حریق مخزن گاز متان V-100乐动体育开户 به عنوان بدترین سناریو در پالایشگاه انتخاب شد. درخت خطا سه عامل مکانیکی، انسانی و فرآیندی را در نشت گاز موثر نشان داد. با استفاده از مدل سازی پیامد، تشعشع حرارتی ناشی از حریق به عنوان پیامد اصلی وقوع حادثه در نظر گرفته شد. شرایط آب و هوایی و اندازه نشتی در فاصله تحت تاثیر تشعشع موثر بودند. در نهایت از معادلات پرابیت برای ارزیابی میزان خسارات انسانی حادثه استفاده گردید. حداکثر تعداد تلفات ناشی از حریق برابر با 23 نفر بود.

نتیجه گیری乐动体育开户: در این مطالعه مخزن گاز متان به عنوان کانون اصلی خطر معرفی شد. در همین راستا اجرای قوانین ایمنی، برطرف کردن نقایص مکانیکی در اسرع وقت، برگزاری دوره های آموزشی، اقدامات موثر در پیشگیری و اطفاء حریق در راستای کاهش تعداد تلفات پیشنهاد شد.


مصطفی میرزائی علی آبادی، ایرج محمد فام، امید کلات پور، یوسف بابایی مسدرقی،
دوره 3، شماره 2 - ( تابستان 1395 )
چکیده

مقدمه: در مخازن ذخیره سازی LPG مقدار زیادی گازهای قابل اشتعال تحت فشار نگهداری می­شود. رهایش محتویات این مخازن می­تواند به پیامدهایی  مانند BLEVE و انفجارهای آتشین منجر شود. بنابراین، شناسایی علل و پیامدها و سناریوهای حوادث و تعیین احتمال رخداد آنها با استفاده از روش پاپیونی (Bowtie) که از ترکیب دو روش آنالیز درخت خطا و آنالیز درخت رویداد حاصل می­شود امری ضروری بوده و هدف این مطالعه می­باشد.

روش بررسی: در این مطالعه که در سال 1395 انجام شده است خطرات موجود در مخازن LPG پالایشگاه تهران با روش FTA شناسایی و پیامدهای بعد از رویداد اصلی با استفاده از ETA پیش­بینی شده و احتمالات هرکدام محاسبه و با استفاده از دیاگرام Bowtie乐动体育开户 مسیر حادثه از فاز علل تا فاز پیامدها ترسیم و بررسی گردید.

یافته ها: در مجموع 21رویداد و 11برش حداقل همراه با احتمالات رخداد و میزان اهمیت هریک در سمت چپ و 9 پیامد و سناریو بعد از رویداد اصلی همراه با احتمالات هریک در سمت راست دیاگرام Bowtie مشخص گردید. احتمال وقوع رویداد اصلی(رهایش  LPG از مخزن کروی) 3.45×10-2 محاسبه شد.

نتیجه ­گیری: همه عوامل دخیل در رخداد حوادث و پیامد­ها بصورت تصویری در دیاگرام نمایش داده می­شود. با توجه به دادهای بدست آمده، بدلیل احتمال بالای پیامد نیاز به تعبیه سیستم های fire stopمی­ باشد.


احمدرضا احمدی گهر، حامد تکلو بیغش، صفورا کریمی، امید کلات پور،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

مقدمه乐动体育开户: بروز شرایط اضطراری می تواند اثرات جبران ناپذیری به سازمان ها وارد نماید. چنین پیامدهایی در یک محیط دانشگاهی که تجمعی از سرمایه های علمی کشور حضور دارند می توانند شدیدتر شود. معمولا محیط های دانشگاهی به دلیل ماهیت غیرصنعتی که دارند کمتر به موضوعاتی مانند آمادگی و طرحریزی در برابر شرایط اضطراری پرداخته اند. در این مقاله سعی شده است که میزان آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراری احتمالی سنجیده شود.

روش کار: جهت تدوین چک لیست های ابتدایی از استاندارد ایزو 22399 استفاده شد. یک تیم ممیزی تشکیل شده و مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی را بر اساس پنج سرفصل اصلی: طرحریزی، منابع، ساختار سازمانی، ارتباطات و شناسایی سناریوها مورد ارزیابی قرار داد. نحوه نمره دهی هم بر اساس یک مقدار عددی از 0 تا3 طراحی شد. اصول کلی مورد استفاده در نمونه برداری هم بر اساس جمع آوری شواهد و مقایسه آن با معیارهای ممیزی بود.

نتایج: وضعیت آمادگی مجتمع آموزشی دانشگاه علوم پزشکی همدان در برابر شرایط اضطراری در هیچ یک از سرفصل های اصلی مورد بررسی مناسب قلمداد نشده و حداقل نمره هم کسب نگردید. کمترین نمره مربوط به شناسایی و ارزیابی سناریوها و بیشترین نمره هم به منابع موجود مربوط می شد.

بحث: با توجه به نتایج کسب شده به نظر می رسد که به طراحی و استقرار یک سیستم مدیریت شرایط اضطراری، متناسب با محیط های دانشگاهی و آموزشی نیاز باشد. عملی ترین پیشنهاد ممکن، استقرار چنین سیستمی بر اساس استانداردهای مشابه در دسترس می باشد.


حمید سعیدنیا، محمد بابامیری، علیرضا مرتضی پور، امید کلات پور، علیرضا سلطانیان،
دوره 5، شماره 3 - ( پاییز 1397 )
چکیده

مقدمه: آتش‌نشانی شغلی استرس‌زا و نیازمند فعالیت‌های جسمی و روحی بالایی می‌باشد. وجود عدم توازن بین ادراک از توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی از خستگی می تواند پیامدهای جدی در این رسته شغلی ایجاد نماید. هدف از مطالعه حاضر تعیین میزان تأثیر متغیرهای فردی آتش‌نشان‌ها صنعتی بر ادراک از عدم توازن تلاش-پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می­باشد.
روش بررسی: این مطالعه مقطعی در 107 آتش‌نشان‌ صنعتی در سال96  انجام شد. از پرسشنامه عدم توازن تلاش-پاداش، مقیاس نیاز به بازیابی (از خستگی) و چک لیست اطلاعات فردی برای جمع‌آوری داده­ها استفاده شد. داده‌های با آزمون رگرسیون دوگانه و خطی ساده توسط نرم‌افزار spss نسخه 16 و در سطح معناداری 05/0 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته‌ها: بیش از 70 درصد افراد حاضر در مطالعه از لحاظ ادراک از توازن تلاش-پاداش و مقیاس نیاز به بازیابی، وضعیت مطلوبی را گزارش نمودند. نتایج مدل رگرسیون نشان می‌دهد که تفاوت معناداری بین متغیرهای سمت شغلی و وضعیت قرارداد با مقیاس نیاز به بازیابی وجود دارد. همچنین نتایج نشان داد که تفاوت معناداری بین متغیرهای نوع قرارداد، اختلال در خواب، سابقه بیماری و مصرف داروهای خواب‌آور با تعهد افراطی وجود داشت. اما برای  ادراک از توازن تلاش- پاداش تفاوت معناداری مشاهده نشد.
نتیجه‌گیری: نتایج مطالعه حاضر نشان‌دهنده وضعیت نسبتاً مطلوبی از لحاظ پارامترهای ادراک از توازن تلاش- پاداش و نیاز به بازیابی (از خستگی) می­باشد. ولی برای داشتن شرایط شغلی مطلوب‌تر، می‌توان با توجه به متغیرهای فردی برنامه‌های مداخله‌ای مناسب داشت.
 
کامران غلامی زاده، امید کلات پور، ایرج محمدفام،
دوره 6، شماره 3 - ( پاییز 1398 )
چکیده

مقدمه: رایج‌ترین شـیوه حمل‌ونقل مـواد خطرناک در بسیاری از کشورها ازجمله ایـران، حمل‌ونقل جاده‌ای است. این امر باعث افزایش خطر مواجهه افراد با این مواد می‌شود. ازاین‌رو ارزیابی پیامدهای مواجهه می‌تواند در مدیریت حمل‌ونقل این مواد کمک زیادی کند. ازاین‌رو هدف مطالعه حاضر ارزیابی پیامد بهداشتی ناشی از حوادث در حمل‌ونقل جاده‌ای مواد شیمیایی قرار گرفت.
مواد و روش‌ها: در این مطالعه یک سیستم استنتاج فازی طراحی و پیاده‌سازی شد. این سیستم دارای 3 پارامتر ورودی تحت عنوان "غلظت مواد شیمیایی رهاشده "، "میزان آسیب‌پذیری جامعه در معرض " و " خصوصیت سم‌شناسی ماده رهاشده " است. خروجی این سیستم میزان ضریب شدت مواجهه را بیان می‌کند. این ضریب بیانگر شدت آسیب غیرقابل‌جبران به افراد در مواجهه با مواد شیمیایی هست.
یافته‌ها: در اثر رهایش گاز کلر در منطقه موردنظر شعاع‌های تحت تأثیر به دو ناحیه با خطر کم (تا فاصله 187 متر) و بدون خطر (بیش‌تر از فاصله 187 متر) تقسیم شدند. شدیدترین مواجهات در گروه حساس جامعه (کودکان و سالخوردگان و افراد دارای مشکلات زمینه‌ای در گروه شماره 4)(با ضریب شدت 0/92) و نوجوانان و میان‌سالان در گروه شماره 3 (با ضریب شدت 0/776) مشاهده شد.
نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که گروه شماره 4 به‌عنوان حساس‌ترین گروه در معرض رهایش، در تعیین حریم ایمن در حمل‌ونقل جاده‌ای مواد شیمیایی، به‌عنوان مرجع در نظر گرفته شود. نتایج این مطالعه نشان داد که استفاده از رویکرد فازی به‌منظور ارزیابی پیامدهای بهداشتی حمل‌ونقل مواد شیمیایی می‌تواند مورداستفاده قرار گیرد
کلیدواژه‌ها: ریسک بهداشتی، سیستم استنتاج فازی، مواد شیمیایی، حمل‌ونقل جاده‌ای
 


صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

乐动体育开户طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :