乐动体育开户

جستجو در مقالات منتشر شده


4 نتیجه برای یاری

رستم گلمحمدی، اعظم بیابانی، داود شورچه، محمد یاری،
دوره 3، شماره 1 - ( بهار 1395 )
چکیده

مقدمه乐动体育开户: تعیین صحت مندرجات کاتالوگ گوشی‌های حفاظتی و تعیین کارایی گوشی‌هایی که فاقد شناسنامه فنی هستند یکی از چالش های مهم کارشناسان بهداشت حرفه‌ای صنایع جهت قضاوت در خصوص تاثیر این حفاظها در کاهش سطح مواجهه شغلی کارگران با صدا محسوب می گردد. هدف از مطالعه حاضر طراحی یک آداپتور آزمون حفاظهای شنوایی و آزمایش آن جهت تعیین میزان کاهندگی آنها می باشد.

 روش بررسی: در فاز اول این مطالعه با استناد به استاندارد 3-4869 ISO و با استفاده از مصالح مناسب آداپتور آزمون وسایل حفاظت شنوایی ساخته شد و در مرحله بعدی آزمایش روی30 نمونه شامل 4 نوع حفاظ رو گوشی و 2 نوع حفاظ توگوشی وارداتی  دارای شناسنامه فنی در محیط واقعی صنایع شیشه و جالیز همدان انجام گردید و نتایج آزمون عملیاتی کارایی حفاظها با روش محاسباتی مورد مقایسه قرار گرفت.

یافته‌ها: نتایج حاصل از آزمایش حفاظ شنوایی وارداتی شناسنامه دار در محیط واقعی صنایع و مقایسه با نتایج محاسبات روش اکتاوباند، کارایی یونیت ساخته شده را به خوبی نشان داده است، به طوری که میانگین افت انتقال عملیاتی اندازه‌گیری شده و میانگین افت محاسباتی آنها به ترتیب برای حفاظ های روگوشی 3/9 ،8/8 دسی‌بل و برای حفاظ های توگوشی 3/9 ،2/11دسی‌بل بوده است. مقایسه میانگین‌ها از طریق آزمون آماری، اختلاف معنی داری را بین مقادیر نشان نداد (05/0 P >).

نتیجه گیری: نتایج آزمایش یونیت طراحی شده، برای انواعی از حفاظهای شنوایی وارداتی موجود در داخل کشور نشان داد که ابزار مناسبی برای آزمون انواع حفاظهای شنوایی در محیط استفاده می باشد.


پیمان یاری، رسول یاراحمدی، یحیی خسروی، احسان آسیوند،
دوره 3، شماره 4 - ( زمستان 1395 )
چکیده

زمینه و هدف: روش تحلیل تناظر به عنوان مناسب‌ترین روش برای بهینه سازی توابع ماتریس می باشد که با استفاده از این روش ماتریس ریسک-آسیب مورد تجزیه و تحلیل قرار می گیرد. این روش موجب کاهش اطلاعات موجود در جدول ریسک-آسیب و تعیین میزان همبستگی بین متغیرها در ماتریس می شود. هدف این مطالعه ارائه ابعاد حوادث و مخاطرات شغلی براساس وابستگی گروه های ریسک-آسیب می باشد، که با استفاده از آن می توان حوادث شغلی را مدیریت کرد.

روش: در این مطالعه گزارش های حوادث شغلی ثبت شده در سازمان تامین اجتماعی در یک دوره زمانی ده ساله از ابتدای  سال 1384 تا پایان سال 1393 (300,222 حادثه)  جمع آوری شده و نوع ریسک و آسیب مربوط به هر یک از حوادث براساس معیارهای سازمان بین المللی کار مشخص ‌شده و در یک ماتریس ریسک- آسیب ( 18AWT IMAGE18) طبقه بندی گردید. با استفاده از تحلیل تناظر ابعاد به صورت جداگانه شناسایی می گردند، ابعاد مربوطه بیشترین وابستگی بین ریسک‌ها و آسیب‌ها را نشان می دهند که باعث تسهیل تصمیم گیری در مرحله ارزیابی ریسک در شرکت های تحت پوشش سازمان تامین اجتماعی می گردند.

یافته ها: معیار هیر پیشنهاد میکند ابعادی با اینرسی بالاتر از 0/2 برای مطالعه و تفسیر نتایج مناسب می باشند، بر این اساس در این مطالعه از میان ابعاد بدست آمده ابعادی با اینرسی (مقدار ویژه) بالاتر از 0/2 شامل بعد1، بعد2 و بعد3 را در نظر می گیریم و میزان همبستگی بین متغیرها براساس مقدار تکین (فاصله متغیرها از مرکز ثقل) بدست می آید(مقدار تکین بعد1: 0/750، مقدار تکین بعد2:  0/647 و مقدار تکین بعد3: 0/521).

نتیجه گیری: ابعاد بدست آمده باعث ایجاد فرصت های جدید در جهت توسعه برنامه های کاربردی به منظور تحلیل، تفسیر و مدیریت خودکار حوادث شغلی در راستای به حداقل رساندن عدم قطعیت و افزایش عینیت که با روش های فعلی قابل دست یابی نیست، می گردد. در این مطالعه ثابت شده است که این سه بعد بدست آمده، خلاصه ای از حوادث شغلی را نمایش می دهند.


تیمور اللهیاری، فرین خانه شناس، حمیدرضا خلخالی،
دوره 4، شماره 1 - ( بهار 1396 )
چکیده

مقدمه: مطالعه حاضر یک مدل تلفیقی که اثرات حیطه های مختلف استرس روانی- اجتماعی بر عملکرد شغلی را در بین کارکنان بانک مدل سازی می کند ارائه می کند. براساس این مدل، روابط علی بین متغیرها و اثرات مستقیم و غیر مستقیم عوامل ایجاد کننده استرس شغلی و حیطه های مختلف آن بر روی عملکرد شغلی در بین کارکنان بخش بانکی قابل بررسی می باشد.

روش کار: مدل تلفیقی مطالعه حاضر براساس تلفیق مدل و تحقیقات پیشین ارائه شد. به منظور تست مدل ارائه شده، داده ها از بین کارکنان بخش بانکی گرد آوری شدند. ابزار مورد استفاده برای گردآوری داده های پرسشنامه عمومی نوردیک و پرسشنامه بهره وری نیروی انسانی بود. آزمون T-test و ضریب همبستگی به منظور بررسی چگونگی ارتباط بین متغیر ها و آنالیز رگرسیونی به روش پیشرو به منظور بررسی مدل های مسیری مختلف و چگونگی نیکویی برازش آنها مورد استفاده قرار گرفت. سطح آلفای کمتر از 05/0 معنی داری در نظر گرفته شد.

یافته ها: نتایج مطالعه نشان داد که رابطه مثبت و مستقیم بین متغیر های "استرس در حیطه سازمانی- اجتماعی" و "استرس در حیطه وظیفه" با استرس ادراکی کارکنان وجود داشت. همچنین رابطه منفی و غیرمستقیم مقیاس های "فرهنگ سازمانی" و "سبک رهبری" حیطه سازمانی- اجتماعی با عملکرد شغلی بدست آمد.

نتیجه گیری:乐动体育开户 با استفاده از مدل تلفیقی ارائه شده میتوان در جمعیت های مشابه و دارای ویژگی جمعیت شناختی یکسان نتایج دقیق تری از ارتباط بین استرس زای روانی- اجتماعی و عملکرد شغلی را بدست آورد. 


زینب جمالی زاده، احسان آسیوندزاده، خدابخش زارع، پیمان یاری، زهرا مومنی،
دوره 6، شماره 4 - ( زمستان 1398 )
چکیده

اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی، بطور دائم در معرض ارتعاش تمام بدن قرار دارند که این امر می­تواند منجر به اختلالات اسکلتی-عضلانی گردد. از اینرو مطالعه حاضر با هدف ارزیابی مواجهه اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی با ارتعاش تمام بدن و ارتباط آن با اختلالات اسکلتی-عضلانی انجام گردید.
مطالعه حاضر یک مطالعه توصیفی-تحلیلی می­باشد. به روش نمونه­گیری آسان، 89 اپراتور از 6 نوع ماشین (بولدوزر، کامیون ، غلطک ویبره سنگین، غلطک ویبره سبک، پیکور و لودر) در دو پروژه عمرانی وارد مطالعه شدند. جهت ارزیابی مواجهه با ارتعاش تمام بدن، شاخص­های ارتعاشی (شتاب مؤثر، فاکتور قله و دوز ارتعاشی) بر اساس استاندارد ISO 2631 و دستگاه ارتعاش­سنج SVAN 958 اندازه­گیری شدند. جهت ارزیابی اختلالات اسکلتی-عضلانی، پرسشنامه بادی مپ بکار گرفته شد. جهت تجزیه و تحلیل داده­ها از آزمون­های کولموگروف-اسمیرنف، آنالیز واریانس یکطرفه، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده گردید (سطح معنی­داری کمتر از 05/0).
نتایج مطالعه نشان داد که میزان مواجهه با ارتعاش تمام بدن در بولدوزر (m/s225/2)، کامیون (m/s298/0)، غلطک ویبره سنگین (m/s220/3)، غلطک ویبره سبک (m/s245/3)، پیکور (m/s211/4) و لودر (m/s22/1) بیش از مقدار مواجهه روزانه مطابق استاندارد OEL می­باشند. بین میزان مواجهه با ارتعاش، عوامل زمینه­ای و اختلالات اسکلتی-عضلانی ارتباط معنی­دار و مستقیم مشاهده شد.
مطالعه حاضر وجود خطرات بالقوه بهداشتی برای اپراتورهای ماشین­آلات عمرانی را تایید می­کند. بنابراین توصیه می­گردد کنترل­های فنی و مدیریتی ازجمله نصب عایق­های مناسب ارتعاش بر روی صندلی­ها، برگزاری دوره­های آموزشی، تغییر شغل افراد، برنامه کار به صورت چرخشی، استفاده از دستکش، کفپوش و بالشتک­های میراکننده ارتعاش و ایجاد پروتکل­های نظارت بر نحوه انجام کار.

صفحه 1 از 1     

کلیه حقوق این وب سایت متعلق به مجله مهندسی بهداشت حرفه ای می باشد.

طراحی و برنامه نویسی :

© 2020 All Rights Reserved | Journal of Occupational Hygiene Engineering

乐动体育开户Designed & Developed by :