TY - JOUR T1 - Consequence Analysis of Gas Condensate Leakage in a Gas Refinery to Develop an Emergency Response Plan TT - مدلسازی پیامد نشت میعانات گازی در یک پالایشگاه گاز به‌منظو?تدوین برنامه واکنش در شرایط اضطراری JF - umsha-johe JO - umsha-johe VL - 6 IS - 2 UR - http://robfarris-olsen.com/article-1-486-fa.html Y1 - 2019 SP - 1 EP - 8 KW - Consequence AnalysisKW - Emergency ResponseKW - Gas CondensateKW - PHAST Software N2 - سابقه و هدف: یکی از اصلی‌ترین مراحل جهت افزایش سطح ایمنی و برنامه‌ریزی برای واکنش‌ها در واحدهای فعال و یا درحال طراحی، ارزیابی خطراتی همچون رهاشدن مواد شیمیایی در محیط است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف مدل‌سازی پیامد نشت از مخازن ذخیره میعانات گازی برای کمک به تدوین واکنش در شرایط اضطراری انجام شد. مواد و روش‌‌ها: در مطالعه حاضر برای بررسی نحوه انتشار میعانات گازی از مخازن ذخیره‌سازی در یک صنعت پالایش گاز و پیامد آن از نرم‌افزار PHAST استفاده شد. با استفاده از داده‌های فرایندی، نقشه‌های جانمایی و اطلاعات هواشناسی، مدل‌سازی برای چهار سناریوی آتش فورانی، آتش استخری، آتش ناگهانی و انفجار ابر بخار صورت گرفت. در هر سناریو، ابعاد حادثه و میزان خرابی و آسیب‌ها بررسی شدند و از نتایج آن برای تعیین مناطق خطرناک در پالایشگاه، جانمایی صحیح نقاط ایمن و بهبود مسیرهای مورد استفاده در شرایط اضطراری بهره گرفته شد. یافته‌ها: در مخازن 650 که خطرناک‌ترین تجهیزات واحد هستند، چهار سناریوی یادشده می‌توانند پیامدهای مرگ‌باری را در پی داشته باشند که در این میان، حادثه انفجار ابر بخار و پس از آن آتش استخری دارای بیشترین پیامد می‌باشند؛ به‌طوری که تا فاصله 490 متری از محل مخازن که مرکز کنترل و برخی از مسیرها را شامل می‌شود، تحت تأثیر حوادث احتمالی قرار می‌گیرد. نتیجه‌گیری: براساس گلباد منطقه و مدل‌سازی انجام‌شده می‌بایست برخی از تغییرات در برنامه واکنش در شرایط اضطراری انجام شود؛ از جمله آنکه دو مسیر دسترسی باید با فاصله بیشتری از مخازن بوده و در جهتی که باد مواد را جابه‌جا می‌کند، نباشند. همچنین لازم است دو نقطه امن (Muster Point) در فاصله بیشتری از مخازن قرار گیرند و مرکز کنترل در برابر آتش و انفجار مقاوم‌سازی شود. M3 ER -