@ARTICLE{Sedghi Noushabadi, author = {Vosoughi, Shahram and Alimohammadi, Iraj and Hosseini, Agha Fatemeh and Sedghi Noushabadi, Zhaleh and }, title = {Designing a Questionnaire to Investigate the Knowledge, Attitude, and Practice (KAP) of Printing Industry Workers Regarding Hearing Protection and Determining Its Validity and Reliability}, volume = {6}, number = {1}, abstract ={سابقه و هدف: در بسیاری از کشورها، صدا در بین ریسک‌فاکتورهای مهم در صنایع چاپ رتبه‌بندی شده است. در این ارتباط، مطالعه حاضر با هدف طراحی ابزاری جهت بررسی سطح آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنعت چاپ در زمینه حفاظت شنوایی و تعیین روایی و پایایی آن انجام شد. مواد و روش‌‌ها: برای طراحی پرسشنامه، ابتدا 35 سؤال تهیه شد. در ادامه، برای بررسی روایی از روش‌های روایی محتوا و برای بررسی پایایی ابزار از روش‌های ضریب آلفای کرونباخ و بازآزمایی استفاده گردید. در نهایت، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS 20 تجزیه و تحلیل گردیدند. یافته‌ها: نتایج نشان دادند که 10 گویه از نظر روایی محتوا پایین بوده و باید از پرسشنامه حذف شوند. در این مطالعه در بخش تحلیل پایایی پرسشنامه، ضریب آلفای کرونباخ برای هر چهار قسمت آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد به‌ترتیب معادل 884/0، 719/0، 832/0 و 727/0 به‌دست آمد. شایان ذکر است که در تحلیل قابلیت تکرار‌‌‌‌پذیری پرسشنامه از ضرایب همبستگی Spearman با نتایج 810/0، 861/0، 890/0 و 985/0 و Pearson با نتایج 912/0، 964/0، 866/0 و 991/0 به‌ترتیب برای آگاهی، نگرش، درک ریسک و عملکرد استفاده گردید. نتیجه‌گیری: طراحی این پرسشنامه به‌منظور بررسی آگاهی، نگرش و عملکرد کارگران صنایع چاپ نسبت به حفاظت شنوایی می‌تواند به بررسی راه‌حل‌های ممکن به‌منظور کاهش اثرات صدا بر کارگران شاغل بپردازد (توصیه می‌گردد که در ابعاد وسیع‌تری مورد آزمون قرار گیرد). }, URL = {http://robfarris-olsen.com/article-1-458-fa.html}, eprint = {http://robfarris-olsen.com/article-1-458-fa.pdf}, journal = {Journal of Occupational Hygiene Engineering}, doi = {}, year = {2019} }